Par suni samaksāji?!

Līdz 1. martam gandrīz vai visu Latvijas pašvaldību teritorijās mītošajiem suņu saimniekiem bija jāsamaksā ikgadējā šīs sugas dzīvnieka turēšanas nodeva. Ja tas nav izdarīts, seko sods... līdz pat 30 latiem.

Uzrakstījusi šos pirmos teikumus, sāku smiet. Gribētos gan redzēt to saimnieku, kurš izlasījis sabītos: nodevu neesmu samaksājis un nu šodien jāsāk gaidīt sodu. Neviens, domāju, nekļūdītos, apgalvojot, ka pilnīgi neviens suņsaimnieks nebīstas par šo savu likumnepaklausību. Bet tas ir absurdi. Diemžēl, jo absurdu šo nodevu ir padarījusi pati vara, līdz ar to apelēt pie neapzinīgo iedzīvotāju sirdsapziņas lieki, jo gadiem maksātāji redzēja, kādās bezjēdzībās tie latiņi aizripoja, un nekas lielos vilcienos nav mainījies. Tāpēc tie, kuri nemaksāja, nemaksās arī turpmāk. Bezjēdzīgi, viņi saka. Stop!

Te nu gribu nevis pašvaldību interešu vārdā, bet gan to pašu dzīvnieku – suņu un kaķu – vārdā apelēt pie suņu turētāju un nodevu nemaksātāju sirdsapziņas. Mainīsim savu attieksmi un samaksāsim tos dažus latus par savu rejošo mīluli! Lai arī joprojām daļa jūsu latu aizripos bezjēdzīgo žetonu izveidei, kas nu nekādi nespēj nodrošināt dzīvnieka identifikāciju, kā arī citām ar vidi (ne tikai suņiem un kaķiem pilsētā) saistītām formālām izdarībām, daļa ieripos tur, kur visvairāk vajadzīgi. Katrai pašvaldībai ir jārisina ne tikai suņu un kaķu pastaigu laukumu izveide. Arī klaiņojošo mājdzīvnieku jautājums, nelaimē nonākušo izmitināšana, sabraukto, ievainoto mājas un meža dzīvnieku novākšana no ceļiem, palīdzības sniegšana. Tās pašvaldības, kas pašas to nevar, nespēj vai nevēlas darīt, slēdz līgumus par sadarbību ar tuvākajiem kaimiņiem. Kur ņem latiņus tam visam? No šiem nodevu maksājumiem.

Tāpēc, lai cik naivi tas skanētu no skarbi ciniska žurnālista puses, šoreiz atzīšos: palasot Latvijas pilsētu domju pieņemtos saistošos noteikumus par dzīvnieku turēšanu, mana ticība un cerība, ka lēnītēm skaistā teorija reiz tomēr pārtaps simtprocentīgā realitātē, šoreiz vis kā rīta migliņa nepazūd. Varbūt tāpēc, ka esmu redzējusi lielāko daļu darbinieku, kam uzticēts risināt jautājumus ar suņiem, kaķiem – dzīviem, pazudušiem, izmestiem, mirušiem – galvaspilsētā un mazpilsētās, tai skaitā arī lauku teritorijās. Ja domei būtu naudiņas vairāk, ko šiem ļaudīm algās izmaksāt un viņus pašus vairāk noalgot... Mēs visi?– ar vai bez suņiem – katrs savā stūrītī maķenīt tīrāk un gaišāk dzīvotu.

Starp citu, ja arī nodeva līdz 1. martam nav samaksāta, bez soda procentiem to var izdarīt arī 2., 3. martā. Kā nekā ļaudis, kas dzīvnieku iegādāsies vasarā vai rudenī, nodevu maksās otrajā pusgadā!

No pašvaldību saistošajiem suņu un kaķu turēšanas noteikumiem*

Rīga

Īpašniekam suņa turēšanas nodeva Ls 6 jāsamaksā ik gadu līdz 1. martam jebkuras bankas komunālo maksājumu nodaļā. Suņa turēšanas nodevu jāsāk maksāt, kad suns sasniedzis 3 mēnešu vecumu, un jāmaksā ik gadu visa suņa mūža garumā.

Līdzekļi, kas iegūti no suņu turēšanas nodevām, tiek izlietoti saskaņā ar Rīgas domes apstiprināto speciālā budžeta tāmi klaiņojošo dzīvnieku izķeršanai un izolēšanai, Rīgas pilsētas dzīvnieku patversmes uzturēšanai, suņu reģistrācijas un suņu turēšanas nodevas žetonu izgatavošanai, suņu reģistrācijas organizēšanai.

Mārupes pagasts

Ja īpašnieks neinformē namu pārvaldi, mājas īpašnieku par iegūto suni – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 10 latiem.

Ja suns tiek tīši kaitināts, lai izraisītu agresivitāti – uzliek naudas sodu no 10 līdz 30 latiem.

Ja suns vai kaķis sabojājis apstādījumu elementus, nodarījis kaitējumu uzskatāmās informācijas stendam – uzliek naudas sodu no 5 līdz 15 latiem.

Jūrmala

Ikgadējā suņu turēšanas nodeva ir noteikta Ls 3 apmērā, un to maksā visi suņu īpašnieki Jūrmalas pilsētā. Suņu turēšanas nodeva tiek maksāta katru gadu līdz kārtējā gada 1. maijam.

Līdzekļus, kas tiek iegūti no suņu turēšanas nodevām, izlieto suņu un kaķu izolācijas dienesta, dzīvnieku pansionātu ierīkošanai un uzturēšanai, suņu reģistrācijas žetonu izgatavošanai, dzīvnieku reģistrācijas organizēšanai utt.

Cēsis

Suņu reģistrāciju un kaķu uzskaiti veic pašvaldības policija, reģistrācijas vieta – Cēsīs, Pils laukumā 5. Noteikts, ka drīkst turēt ne vairāk kā 2 suņus un 2 kaķus vienā dzīvoklī vai mājā, izņemot reģistrētās dzīvnieku audzētavās. Atkāpes saskaņojamas Cēsu pilsētas pašvaldības policijā. Kaķus ārpus dzīvnieka īpašnieka dzīvesvietas tur brīvi, ja kaķim ap kaklu ir aplikta kakla siksniņa ar pievienotu adresi.

Nodeva par suni – Ls 2, kaķi – Ls 0,50 maksājama reizi gadā Cēsu pilsētas pašvaldības policijā līdz 1. aprīlim.

Nodeva tiek izlietota dzīvnieku patversmes uzturēšanai, sīkdzīvnieku kapsētas apsaimniekošanai, suņu mācību laukuma ierīkošanai, kā arī citiem izdevumiem, kas saistīti ar suņu un kaķu turēšanas noteikumiem Cēsu pilsētā.

Aizkraukle

Reģistrēt suņus un paziņot par kaķu skaitu pašvaldības izveidotām struktūrvienībām līdz attiecīgā gada 1. maijam un samaksāt suņu turēšanas gadskārtējo nodevu. Jauniegūtie suņi reģistrējami mēneša laikā pēc to iegūšanas. Kucēni reģistrējami un kaķēni uzskaitāmi trīs mēnešu laikā pēc to piedzimšanas.

Balvi

Samaksāt suņa vai kaķa turēšanas gadskārtējo nodevu par kārtējo gadu līdz 1. jūlijam saskaņā ar nolikumu par pašvaldības nodevām Balvu pilsētā.

Dobele

Suņu un kaķu īpašniekiem mēneša laikā pēc dzīvnieka iegādes par to jāpaziņo nama sētniekam vai mājas īpašniekam un jāreģistrē suns domes dzīvokļu dienestā.

Lai daļēji kompensētu pašvaldības izdevumus sanitāri higiēnisko pasākumu veikšanai, kas saistīti ar suņu un kaķu uzturēšanu pilsētā, noteikt maksu par suni Ls 0,75 un par kaķi Ls 0,25 mēnesī. Maksu par suņiem un kaķiem iekasē: no pašvaldības dzīvojamos namos dzīvojošiem suņu un kaķu īpašniekiem, no resoru namos un dzīvokļu kooperatīvos dzīvojošiem suņu un kaķu īpašniekiem, no privātīpašumā esošo daudzdzīvokļu māju īrniekiem. Namu sētnieki raugās, lai viņu pārraudzībā esošajos namos suņi būtu reģistrēti, ar ierakstu par obligāto potēšanu un seko, lai netiktu turēti nereģistrēti suņi.

Par dzīvnieku uzturēšanu iekasētie līdzekļi tiek izlietoti: 30% apmērā pašvaldības uzņēmuma "Namnieks" dzīvnieku uzskaites un kārtības nodrošināšanai; 70% apmērā pašvaldības uzņēmumam "Komunālie pakalpojumi" dzīvnieku izķeršanas darbu finansēšanai un citu ar dzīvnieku uzturēšanu saistīto izdevumu (tajā skaitā suņu pastaigu laukuma iekārtošana un uzturēšana) segšanai.

Engure

Engures pagasta teritorijā mājās dzīvokļos ar mājas īpašnieka atļauju drīkst turēt: suņus, kaķus, eksotiskos un dekoratīvos dzīvniekus. Aizliegts turēt: plēsīgos dzīvniekus, indīgos dzīvniekus un kukaiņus, pērtiķus, pārnadžus un nepārnadžus (izņemot mājlopus), jūras zīdītājus.

Engures pagasta padome atļauj vai aizliedz turēt un, ja atļauj, reģistrē Engures pagasta teritorijā turamos suņus un par maksu izsniedz vienota parauga numurētas suņu reģistrācijas apliecības un žetonus, kā arī iekasē saistošajos noteikumos noteikto pašvaldības nodevu Ls 1. Ķegums

Suņu īpašniekiem tie jāreģistrē pašvaldībā, to izvešana pastaigā bez kakla siksnas un pie tās piestiprināmā reģistrācijas žetona ir aizliegta. Kucēni ir jāreģistrē ne vēlāk kā 6 mēnešu vecumā, jauniegūtie suņi – 2 nedēļu laikā.

Par suņu turēšanu nomaksājama domes noteiktā pašvaldības nodeva.

Liepāja

Suņu turēšanas nodeva – jāsamaksā līdz 1. martam – tiek aprēķināta par vienu gadu, un tā par vienu suni tiek noteikta seši lati. Nodevas maksātāji ir personas, kuras Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā tur suņus.

Iekasētā nodeva tiek izlietota saskaņā ar Liepājas pilsētas domes apstiprināto speciālā budžeta tāmi suņu un kaķu izolācijas dienesta finansēšanai, suņu reģistrācijas žetonu izgatavošanai un suņu reģistrācijas organizēšanai.

Naujene

Nodeva par dzīvnieku turēšanu gadā: par suni – Ls 2, par kaķi – Ls 0,50. Nodevas maksātājs ir fiziskas un juridiskas personas, kas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļos tur suņus un kaķus. Nodeva maksājama ik gadu līdz 1. maijam.

No nodevas saņemtie līdzekļi tiek novirzīti dzīvnieku pastaigu vietu ierīkošanai, uzturēšanai un klaiņojošo dzīvnieku izķeršanai, kuru organizē Naujenes pagasta dzīvokļu un komunālās saimniecības pašvaldības uzņēmums.

Jelgava

Suņu un kaķu īpašnieku pienākumi ir nodrošināt dzīvniekiem atbilstošus dzīves apstākļus un līdz attiecīgā gada 1. maijam ziņot namu pārvaldei, mājas īpašniekam (pārvaldniekam) par suņu un kaķu skaitu dzīvoklī. Samaksāt suņa turēšanas gadskārtējo nodevu.

Iedzimtas agresivitātes dēļ aizliegts turēt un vairot sabiedrībai bīstamos pitbulterjera šķirnes suņus.

Rēzekne

Aizliegts turēt, vairot un ievest pitbulterjera, Argentīnas doga, Brazīlijas fila, tosainu un Amerikas Stafordšīras terjera šķirnes suņus, kā arī šo šķirņu suņu jaukteņus. Jāmaksā par suņu reģistrāciju – vienreizējs maksājums un nodeva par suņu turēšanu – reizi gadā.

Iekasētie līdzekļi jāizlieto suņu apmācības un pastaigu laukumu izveidošanai un uzturēšanai, dzīvnieku pansionāta izveidošanai un uzturēšanai.

Salacgrīva

Suņu turēšanas nodevas gada likme – Ls 3, jāmaksā katru gadu līdz 1. martam Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes pašvaldības aģentūrai "Salacgrīvas komunālie pakalpojumi".

Līdzekļi, kas iegūti no suņu turēšanas nodevas, tiek izlietoti suņu reģistrācijas organizēšanai un citiem ar dzīvnieku turēšanu saistītiem izdevumiem.

Salaspils

Par suņu turēšanu tiek noteikta pašvaldības nodeva Ls 6 gadā par katru suni, kas jānomaksā līdz kārtējā gada 1. maijam.

Saldus

Saldus pilsētas teritorijā daudzdzīvokļu māju dzīvokļos ar mājas īpašnieka vai pašvaldības namīpašuma apsaimniekotāja rakstveida atļauju drīkst turēt: suņus; kaķus; mājas (istabas) seskus. Vienā daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī drīkst turēt ne vairāk par diviem pieaugušiem suņiem un diviem pieaugušiem kaķiem. Viendzīvokļa mājā drīkst turēt ne vairāk par diviem pieaugušiem suņiem un trīs pieaugušiem kaķiem. Akvāriju zivis un mazos dziedātājputnus, ja tie netraucē apkārtējos, drīkst turēt arī bez mājas īpašnieka piekrišanas.

Jāveic dzīvnieku turēšanas ikgadējā nodeva atbilstoši saistošo noteikumu "Par Saldus pilsētas pašvaldības nodevām" prasībām.

Sigulda

Vienā daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī drīkst turēt ne vairāk par vienu pieaugušu suni un vienu pieaugušu kaķi. Viendzīvokļa mājā drīkst turēt ne vairāk par diviem pieaugušiem suņiem. Zivis (akvārijdzīvniekus) un mazos dziedātājputnus drīkst turēt arī bez mājas īpašnieka (valdītāja) piekrišanas.

Suņu turētājiem reizi gadā – līdz attiecīgā gada 15. maijam jāsamaksā suņa turēšanas nodeva, bet suņa iegādes gadījumā – 2 nedēļu laikā pēc dzīvnieka iegādes, suns jāpiereģistrē Siguldas novada domes pilnvarotajā institūcijā un jāsamaksā suņa turēšanas nodeva.

Talsi

Samaksāt suņa vai kaķa turēšanas gadskārtējo nodevu par kārtējo gadu līdz 1. aprīlim, saskaņā ar nolikumu par pašvaldības nodevām Talsu pilsētā.

Tukums

Tukuma pilsētas teritorijā mājās un dzīvokļos ar mājas īpašnieka atļauju drīkst turēt: suņus; sterilizētus (izņemot ar izcelsmes dokumentiem) kaķus; eksotiskos un dekoratīvos dzīvniekus. Aizliegts turēt un pārdot šādu dzīvnieku grupu sugas: Latvijas savvaļas dzīvniekus, plēsīgos dzīvniekus, indīgos dzīvniekus un kukaiņus, u.c., krokodilus, čūskas u.c. rāpuļus, pērtiķus, pārnadžus un nepārnadžus (izņemot mājlopus), jūras zīdītājus, 1973. gada Vašingtonas konvencijas "Par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām" pielikumos minēto sugu dzīvniekus.

Nodeva (vienam gadam) par dzīvnieku turēšanu tiek noteikta: par 1 suni Tukuma pilsētas teritorijā esošajās daudzdzīvokļu mājās – Ls 4, par 1 suni fizisku personu īpašumā esošās dzīvojamās mājās (izņemot daudzdzīvokļu privātajās mājās) – Ls 2. Nodeva jāsamaksā reizi gadā līdz kārtējā gada 15. maijam vai divu nedēļu laikā no dzīvnieka iegādes.

Nodeva tiek izmantota Tukuma pilsētas teritorijas uzturēšanai un klaiņojošo suņu izķeršanai.

Ja personas ir sodītas par noteikumu par dzīvnieku turēšanu neievērošanu, tad ikgadējā dzīvnieku turēšanas nodeva jāsamaksā tūlīt pēc soda uzlikšanas.

Valmiera

Jāmaksā nodeva par suņu reģistrāciju – Ls 1,50, ikgadējā nodeva par suņa turēšanu pilsētas teritorijā – Ls 6 gadā (Ls 0,50 mēnesī). Iekasētie līdzekļi jāizmanto pilsētā reģistrēto suņu dresūras laukuma izveidošanai un apkopšanai, dzīvnieku patversmes uzturēšanai.

Ventspils

Visi suņi un kaķi tiek reģistrēti pašvaldības iestādē "Komunālā pārvalde", kur tiek izsniegts suņa reģistrācijas žetons un kaķa reģistrācijas numurs. Suņa un kaķa reģistrācija notiek, uzrādot atbilstošu namīpašnieka rakstisku atļauju un kvīti par dzīvnieka turēšanas nodevas nomaksu.

***

* Gandrīz visās pašvaldībās, kur jāmaksā suņa un/vai kaķa turēšanas ikgadējā nodeva, nodeva par 50% ir samazināta sterilizēto dzīvnieku īpašniekiem un maza izmēra dekoratīvo suņu, kuru skausta augstums nepārsniedz 35 cm, īpašniekiem. No suņa turēšanas nodevas ir atbrīvoti: vientuļie nestrādājošie pensionāri; 1. un 2. grupas, redzes, dzirdes invalīdi; valsts iestādes, kurās tiek audzēti dienesta suņi. Ir pašvaldības, kas no nodevas atbrīvo privātmāju un zemnieku saimniecību rējēju turētājus.

Uz augšu