T 2.12.2020.

Drošībniekam Gulbim jāpaliek apcietinājumā

FOTO: AFI

Smagos noziegumos aps?dz?tajam bijušajam Saeimas un Valsts prezidenta droš?bas dienesta virsniekam Edgaram Gulbim ar? turpm?k b?s j?paliek apcietin?jum?. T? pirmdien l?ma R?gas apgabalties? (RAT).

K? port?ls «Apollo» uzzin?ja ties?, pirmdien RAT nol?ma nemain?t jau iepriekš R?gas Vidzemes priekšpils?tas ties? pie?emto l?mumu Gulbi patur?t apcietin?jum?.

Gulbis apcietin?jum? atrodas jau ?etrus m?nešus.

Aktuālākās ziņas