Juris Šteinbergs : «Man klā­jas ļo­ti la­bi!»

FOTO: Kaspars Ūdris, vipi.lv

 Tie­vē­ša­nas ma­ra­tons Kad pē­dē­jo rei­zi ar JU­RI ŠTEIN­BER­GU ti­kā­mies, vēl ne­bi­ja no­ti­cis ne­kas. Bi­ja ti­kai vi­ņa lie­lā ap­ņem­ša­nās no­tie­vēt. Bet nu jau ma­ra­tons tie­šām IR SĀ­CIES. Tā­pēc ļo­ti no­prie­cā­jos, kad pēc pir­ma­jām vi­zī­tēm pie ār­stiem un tre­ni­ņiem uz jau­tā­ju­mu: «Ju­ri, kā tev iet?» – iz­dzir­dē­ju tie­šām ap­mie­ri­nā­tu: «Man klā­jas ļo­ti la­bi!»

Ju­ri, past­ās­ti mums – ko esi pa šīm di­vām ne­dē­ļām sa­da­rī­jisbi­ja pie di­ētas ār­sta An­da Brē­ma­ņa. Mēs no­ru­nā­jām gan­drīz di­vas stun­das. Pir­mais, ko man pie vi­ņa va­ja­dzē­ja iz­da­rīt, – uz pa­pī­ra uz­rak­stīt lo­zun­gu: «Ēst ir for­ši!» Labs sā­kums, vai ne?

Ja tā pa­vi­sam go­dī­gi, dak­te­ris Brē­ma­nis ne­ko re­vo­lu­ci­onā­ri jaun­u man ne­iz­stās­tī­ja. Ve­se­līgs uz­turs – tā ir tā­da gan­drīz jeb­ku­ram cil­vē­kam sa­pro­ta­ma lie­ta. Ir pro­duk­ti, ku­rus va­jag ie­ro­be­žot, ir tā­di, ku­riem tiek do­ta ab­so­lū­ti za­ļā gais­ma, un tā­di, par ku­riem jā­pa­do­mā – vai va­jag? Bet kas man ļo­ti pa­ti­ka!? Dak­te­rim Brē­ma­nim ir la­bo pro­duk­tu ie­sai­ņo­ju­mu ko­lek­ci­ja – viņš var pa­rā­dīt ve­se­lī­gā­ko jo­gur­tu bundžiņas, mai­zes ie­sai­ņo­ju­mus, bro­kas­tu pār­slu kas­tes... Tad es uz­reiz zi­nu, ku­ras man vei­ka­lā mek­lēt! Pro­tams, tā bi­ja ti­kai tā­da ie­pa­zī­ša­nās un ie­va­da sa­ru­na, un dak­te­ris jau ma­ni brī­di­nā­ja, ka man priekš­ā vēl diez­gan daudz...

Tālāk lasi žurnālā «Ievas veselība» un ieskaties www.vipi.lv./>

Uz augšu