P 26.10.2020.

Vadība konceptuāli atbalsta NĪN izmaiņas 2012.gadā

FOTO: Evija Trifanova/LETA

Valdība šodien konceptuāli atbalstīja grozījumus likumā par Nekustamā īpašuma nodokli (NĪN), kas paredz lielāku tiesību deleģēšanu pašvaldībām un plāno papildu četru miljonu latu ieņēmumus nākamā gada valsts budžetā. Taču līdz nākamās nedēļas valdības sēdei, kad tiks pieņemts galīgais lēmums, uzdots vienoties par diviem strīdīgiem jautājumiem.

Ministrijām un Latvijas Pašvaldību savienībai (LPS) jāvienojas, kā interpretēt likuma normas attiecībā uz reliģiskajām organizācijām, kā arī par valsts mežu ceļu aplikšanu ar nodokli.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis (V) šodien valdības sēdē pauda izbrīnu, kādēļ tiek rosināts ar nodokli aplikt tikai valsts mežu ceļus. Finanšu ministrija (FM) norādīja, ka tādējādi tiek samazināta valsts uzņēmuma «Latvijas Valsts meži» peļņa un ka tas ir veids, kā pārdalīt ieņēmumus no valsts uz pašvaldību. Ministrijām tika uzdots izvērtēt šādu izmaiņu ietekmi uz budžetu.

LPS arī rosināja ar nodokli aplikt mobilo sakaru torņus. FM informēja, ka to paredzēts darīt no 2013.gada, bet līdz tam laikam tiks noteiktas likmes un citi nosacījumi.

Likumprojekts paredz, ka ar nodokli netiks apliktas sociālās dzīvojamās mājas un sociālie dzīvokļi, jo nekustamā īpašuma nodokli par šiem nekustamajiem īpašumiem sedz pašvaldība. Savukārt ar nodokli plānots aplikt reliģiskām organizācijām piederošas dzīvojamās mājas un tām piekritīgo zemi, kā izņēmumu nosakot dzīvojamās mājas, kuras tiek izmantotas reliģiskajā darbībā, labdarībai vai sociālajai aprūpei.

Saskaņā ar pašreizējo regulējumu reliģiskām organizācijām piederošas dzīvojamās mājas un tām piekritīgā zeme ar nodokli nav apliekamas. Vienīgais kritērijs nodokļa neuzlikšanai ir dzīvojamās mājas un zemes piederība reliģiskai organizācijai.

Likumprojekts paredz neaplikt ar nodokli tikai tās dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība nepārsniedz 25 kvadrātmetrus, vienlaicīgi deleģējot tiesības pašvaldībām ar saistošiem noteikumiem noteikt, ka ar nodokli nav apliekamas arī dzīvojamo māju palīgēkas ar lielāku platību, izņemot palīgēkas - garāžas.

Tāpat likumprojekts paredz ar 2013.gadu tukšajām, t.i., neizīrētajām, juridiskajām personām piederošajām dzīvojamām mājām, kuras netiek izmantotas tām paredzētajai funkcijai - dzīvošanai, piemērot nodokļa likmi 1,5% no kadastrālās vērtības, lai veicinātu īres tirgus attīstību.

Sagatavotais likumprojekts paredz, ka ar 2012.gadu pašvaldības varēs pieņemt lēmumu par atsevišķu inženierbūvju kategoriju, kuras pašlaik ir ar nodokli neapliekamas, noteikšanu par nodokļa objektu. Tās ir inženierbūves - laukumi, kuri tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi, un valsts, pašvaldību, valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību īpašumā esošas inženierbūves, kuras iznomātas citai personai saimnieciskās darbības veikšanai, jo nav pamatojuma minēto nekustamo īpašumu, kuri tiek izmantoti saimnieciskajā darbībā, neaplikšanai ar nodokli.

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, likumprojekts paredz par inženierbūvēm, kas saskaņā ar likumu ir apliekamas ar nekustamā īpašuma nodokli, bet nav reģistrētas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, nodokli aprēķina 1,5% apmērā no inženierbūvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības.

Vēl ar 2012.gadu pašvaldībām tiek deleģētas tiesības sagruvušām, vidi degradējošām un draudus cilvēku drošībai radošām ēkām piemērot nodokļa likmi 3% apmērā par ēku (no ēkai piekritīgās zemes kadastrālās vērtības), lai veicinātu to nojaukšanu un vides sakārtošanu.

Lai novērstu iespējamu izvairīšanos no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas personām, kuras nav paziņojušas pašvaldībai adresi, kurā tās ir sasniedzamas, likumprojektā iekļauta norma, kas paredz, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, kā arī nav informējis nodokļu administrāciju par maksāšanas paziņojuma nesaņemšanu, maksāšanas paziņojums netiek nosūtīts, bet nodokļa aprēķins stājās spēkā kārtējā taksācijas gada 22.martā.

Pašvaldībām arī tiek deleģētas tiesības pašām noteikt termiņu, kādā veicams nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas process, nosakot pieļaujamo maksimālo termiņu - septiņi gadi. Savukārt ar 2013.gadu pašvaldībām paredzētas tiesības lemt par piemērojamo nodokļa likmi likumā noteiktā likmes intervāla robežās.

Vēl ar 2013.gadu pašvaldībām tiek deleģētas tiesības īpašos gadījumos, izvērtējot konkrēta nodokļa maksātāja sociālo situāciju un maksātspēju, pieņemt lēmumu par nodokļa maksājumu atlikšanu līdz nekustamā īpašuma tiesību pārejai citai personai.

Pašvaldības ar likumu sev deleģētās tiesības realizē, pieņemot attiecīgus saistošos noteikumus, bet attiecībā uz 2012.gadu pieņemot domes lēmumu.

Likumprojektu vēl skatīs Saeima, un tas spēkā stāsies 2012.gada 1.janvarī.