Lūdzu, ņemiet vērā, ka raksts ir vairāk nekā piecus gadus vecs un ir pārvietots uz mūsu arhīvu. Mēs neatjauninām arhīvu saturu, tāpēc var būt nepieciešams meklēt jaunākus avotus.

Svarīgi! Ko likumdošana saka par pusaudžu nodarbināšanu vasarā

FOTO: lapersonalinjuryattorney, CC BY-SA 2.0

Skolas laiks beidzies un daudzi skolēni izvēlējušies vasarā strādāt.  Pieredze rāda, ka gan pusaudži, gan darba devēji nezina likumdošanu, kura nosaka abu pušu pienākumus un tiesības. 

Izrādās, ka daudzi, pirms darba sākšanas, nezinot likumdošanu, nonāk nepatīkamās situācijās un vēlāk lūdz palīdzību Valsts darba inspekcijai. Tieši vasaras sezonā pieaug saņemto iesniegumu skaits par Darba likuma pārkāpumiem, nedarbinot nepilngadīgās personas. Visvairāk sūdzību ir par neizmaksātu darba algu un pārkāpumiem darba laika organizācijā. Pārkāpumi nepilngadīgo personību nodarbināšanā visbiežāk ir konstatēti klientu apkalpošanas sfērā un celtniecības nozarē.

Arī nelaimes gadījumi darba vietās notiek ik gadu. Piemēram, 2015. gadā pieci nepilngadīgie vecumā līdz 18 gadiem cieta nelaimes gadījumos darbā.

Valsts darba inspekcijas Konsultatīvā centra vadītāja Zaiga Strode aicina skolēnus un darba devējus iepazīties ar likumdošanu, kas saistīta ar bērnu un jauniešu nodarbināšanu.

Pusaudžu nodarbinātības ierobežojumi:

Aizliegts nodarbināt pusaudžus darbos īpašos apstākļos, kas saistīti ar paaugstinātu risku viņu drošībai, veselībai, tikumībai, attīstībai.

Darbi, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, piemēram, ir:

 • darbs, kas tieši saistīts ar dažādu objektu un būvju nojaukšanu;
 • darbs ir tieši saistīts ar smaguma pārnēsāšanu vai pārvietošanu (ja tas nepārsniedz 10 kg zēniem un 4 kg meitenēm;
 • darbs, kuru veicot iespējama krišana no vairāk nekā pusotra metra augstuma;
 • darbs, kuru veicot ir saskare ar netīrās veļas apstrādi, sadzīves atkritumiem un maitām;
 • darbs ir tieši saistīts ar alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu ražošanu, izmēģināšanu, glabāšanu, lietošanu, tirdzniecību un reklāmu u.tml.

Darba devēja pienākumi:

Darba devējam ir pienākums pirms darba līguma noslēgšanas informēt vienu no bērna vai pusaudža vecākiem (aizbildni) par darba vides riska novērtējumu un darba aizsardzības pasākumiem attiecīgajā darba vietā.

Personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, pieņem darbā tikai pēc iepriekšējas medicīniskās apskates, un tām līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ik gadu jāveic obligātā medicīniskā apskate.

Pirms darba uzsākšanas darba devējam ir pienākums noslēgt ar darbinieku darba līgumu, kurā jānorāda:

 • darba tiesisko attiecību sākuma datums;
 • darba tiesisko attiecību paredzamais ilgums;
 • darba vieta;
 • amats, arods, specialitāte un vispārīgs veicamā darba raksturojums;

darba samaksas apmērs un izmaksas laiks;

 • nolīgtais dienas vai nedēļas darba laiks;
 • darba līguma uzteikuma termiņš.

Personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, nenosaka pārbaudes laiku.

Darba laiks:

 • Personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, tiek noteikta piecu dienu darba nedēļa.
 • Pusaudžus nedrīkst nodarbināt ilgāk par septiņām stundām dienā un ne vairāk par 35 stundām nedēļā.
 • Ja personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, tiek nodarbinātas pie vairākiem darba devējiem, darba laiks summējams.

Personas, kuras jaunākas par 18 gadiem, aizliegts:

 • nodarbināt nakts laikā
 • nodarbināt virsstundu darbā
 • Darba likuma 143.panta ceturtajā daļā noteiktajos izņēmuma gadījumos ar darba devēja rakstveida rīkojumu iesaistīt darbā nedēļas atpūtas laikā, piešķirot atpūtu citā nedēļas laikā.

Atpūtas laiks

Pusaudžiem ir tiesības uz pārtraukumu darbā, ja viņu darba laiks ir ilgāks par četrarpus stundām.

Personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, piešķir vienu mēnesi ilgu ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu.

Darba samaksa:

Pusaudžiem mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros nedrīkst būt zemāka par Ministru kabineta noteikto minimālo mēneša darba algu normālā darba laika ietvaros.

Darba tiesisko attiecību izbeigšana:

Darba tiesiskās attiecības papildu citiem normatīvajos aktos noteiktajiem gadījumiem var izbeigt arī saskaņā ar Darba likumu, ja vecāki (aizbildņi) vai Valsts darba inspekcija var rakstveidā pieprasīt darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar personu, kura ir jaunāka par 18 gadiem, ja tā veic tādu darbu, kas apdraud šīs personas drošību, veselību vai tikumību vai negatīvi ietekmē tās attīstību un izglītību.

Darba līgums izbeidzams ne vēlāk kā piecu dienu laikā un darbiniekam jāizmaksā atlīdzība ne mazāka kā viena mēneša vidējās izpeļņas apmērā.

Pusaudzis ir persona vecumā no 15 līdz 18 gadiem, kura nav uzskatāma par bērnu Darba likuma izpratnē. Bērns Darba likuma izpratnē ir persona, kura ir jaunāka par 15 gadiem vai kura līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai turpina iegūt pamatizglītību.