P 18.01.2021.

Par finanšu noziegumu likuma neievērošanu "Rigensis Bank" soda ar 1,03 miljoniem eiro

Ilustratīvs attēls.

FOTO: Edijs Pālens/LETA

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) piemērojusi soda naudu 1 028 850 eiro apmērā AS "Rigensis Bank" par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas normatīvo aktu prasību pārkāpumiem, informē FKTK.

Tāpat par finanšu noziegumu apkarošanas jomu atbildīgajam bankas valdes loceklim Renāram Degro izteikts brīdinājums.

FKTK norādīja, ka "Rigensis Bank" noteikti vairāki tiesiskie pienākumi, tostarp noteiktajā termiņā ir jāiesniedz FKTK izvērtēšanai pasākumu plāns konstatēto pārkāpumu un trūkumu novēršanai, jāveic iekšējās kontroles sistēmas neatkarīgs izvērtējums un klientu bāzes revīzija.

"FKTK bankā veica klātienes pārbaudes, kuru laikā izskatīti klientu darījumi līdz 2019.gada februārim. Veiktajās pārbaudēs FKTK ir konstatējusi virkni pārkāpumu, kas saistīti ar iekšējās kontroles sistēmu, klientu bāzes riskiem un to pārvaldību. Pārkāpumi liecina par nopietniem trūkumiem bankas iekšējās kontroles sistēmā, jo tie ir atklāti būtiskākajos klientu izpētes un darījumu uzraudzības elementos. Banka nebija izveidojusi tādu savas darbības riskiem atbilstošu iekšējās kontroles sistēmu finanšu noziegumu apkarošanas jomā, kas nodrošinātu efektīvu normatīvo aktu prasību ievērošanu," skaidroja FKTK.

Banku uzraugs konstatēja, ka "Rigensis Bank" nebija veikusi pietiekamas darbības, lai pārliecinātos, vai norādītais patiesais labuma guvējs ir klienta patiesais labuma guvējs, vairākos gadījumos Banka nebija noskaidrojusi klientu kontos esošo finanšu līdzekļu izcelsmi un dokumentējusi secinājumus. Banka nebija arī nodrošinājusi savlaicīgu un kvalitatīvu klientu izpēti un rezultātu dokumentēšanu, kā arī slēdzieni klientu lietās ir nepilnīgi.

FKTK arī atzina, ka bankas iekšējās kontroles sistēma nenodrošina klienta padziļinātās izpētes nepārtrauktību visā klienta darbības periodā, banka nav atbilstoši novērtējusi ar klientiem un to veiktajiem darījumiem saistītos riskus un nav pievērsusi uzmanību klientu veiktajiem netipiski lieliem, sarežģītiem, savstarpēji saistītiem darījumiem, kuriem šķietami nav ekonomiska vai nepārprotami tiesiska mērķa, tostarp nav noskaidrojusi un atbilstoši dokumentējusi secinājumus, savlaicīgi nav ieguvusi klientu saimniecisko darbību pamatojošus dokumentus.

"Rigensis Bank" arī nav ieguvusi un pietiekami izvērtējusi informāciju, lai konstatētu aizliegto čaulas veidojumu pazīmes un līdz ar to atsevišķos gadījumos nav noteiktajā termiņā izbeigusi darījuma attiecības ar tiem.

"Ņemot vērā minēto, secināms, ka banka nav nodrošinājusi efektīvu iekšējās kontroles sistēmas darbību finanšu noziegumu apkarošanas jomā tā, lai tā savā darbība ievērotu normatīvo aktu prasības, turklāt pārkāpumi vērtējami kā būtiski un ilgstoši. Vienlaikus FKTK ņem vērā bankas līdz šim paveikto FKTK konstatēto trūkumu novēršanā," pauda banku uzraugs.

Par kredītiestādes vispārīgo darbību atbild tās valde, savukārt par konkrēto kredītiestādes darbības jomu - atbildīgais valdes loceklis.

FKTK secināja, ka par finanšu noziegumu apkarošanas jomu atbildīgais valdes loceklis Degro nav nodrošinājis, ka bankā tiek veikti pietiekoši pasākumi, lai novērstu "Rigensis Bank" iesaisti normatīvo aktu pārkāpumos. Ņemot vērā šos apstākļus, FKTK ir izteikusi minētajai personai brīdinājumu.

Saskaņā ar FKTK lēmumu, bankai noteiktā termiņā FKTK ir jāiesniedz pasākumu plāns noteikto tiesisko pienākumu veikšanai un konstatēto pārkāpumu un trūkumu novēršanai un jāveic plānā paredzētie pasākumi, lai banka turpmāk nepieļautu līdzīga rakstura pārkāpumus iekšējās kontroles sistēmā finanšu noziegumu riska pārvaldības jomā. Turklāt, piesaistot zvērinātu revidentu vai zvērinātu revidentu komercsabiedrību, jāveic neatkarīgs izvērtējumus par bankas iekšējās kontroles sistēmas atbilstību un efektivitāti.

Bankai noteiktais soda naudas apmērs ir 80% no maksimālā likumā norādītā apmēra - 10% no "Rigensis Bank" kopējā gada apgrozījuma.

Bankai noteiktā soda nauda viena mēneša laikā no šā administratīvā akta spēkā stāšanās dienas jāiemaksā valsts budžetā. FKTK iepriekš nav piemērojusi "Rigensis Bank" sankcijas par finanšu noziegumu apkarošanas normatīvo aktu prasību pārkāpumiem.

Redaktors iesaka