Portāls "Apollo.lv" apkopojis svarīgāko valdības lemto, kas stājas spēkā no 1. septembra.

Covid-19 testus sāks veikt speciālajās izglītības iestādēs

1. septembrī speciālajās izglītības iestādēs sāksies Covid-19 testu veikšana bērniem, informēja Veselības ministrijā (VM).

Organizējot testēšanu, tikšot ņemtas vērā katra bērna individuālās vajadzības. Nepieciešamības gadījumā testēšanu veiks laboratorijas personāls vai skolas ārstniecības persona. Ja skolēns nevarēs veikt nevienu no testa veidiem, pēc VM paustā, tiks meklēti individuāli risinājumi.

Visu informāciju par testēšanas norisi vecāki var saņemt izglītības iestādē, kurā mācās bērns, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā.

Skolu koplietošanas telpās obligāti būs jālieto mutes un deguna aizsegi

No 1.septembra skolās visiem skolēniem un izglītības iestādē nodarbinātajiem skolas koplietošanas telpās būs jālieto mutes un deguna aizsegi.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) atzīmēja, ka mutes un deguna aizsegu var nelietot bērni, kuri nav sasnieguši septiņu gadu vecumu, un personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai, kā arī sportisti sporta treniņu laikā.

Nodarbinātie izglītības iestādē, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, varēs nelietot mutes un deguna aizsegu. Mutes un deguna aizsegus mācību telpā varēs nelietot arī izglītojamie, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Ņemot vērā, ka izglītojamie jaunākajā vecumposmā, 1.-3. klasē, vēl tikai mācās mācīties, tostarp apgūst lasītprasmi un attīsta komunikācijas prasmes, mutes un deguna aizsegu lietošana var to apgrūtināt. Turklāt izglītojamiem šajā vecumposmā trūkst iemaņu pareizu mutes un deguna aizsegu lietošanā, līdz ar to 1.-3. klases izglītojamie mācību telpā nelieto mutes un deguna aizsegus.

Minētais izņēmums nav attiecināms uz mutes un deguna aizsegu lietošanu koplietošanas telpās, piemēram, izglītības iestādes gaiteņos, vai gadījumā, kad izglītības iestādes vadītājs, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, ir pieņēmis ar dibinātāju saskaņotu pamatotu lēmumu par mutes un deguna aizsega lietošanu.

Ņemot vērā mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas un dejas apguves specifiku, arī šajā gadījumā nav jālieto mutes un deguna aizsegi. Fizisko aktivitāšu laikā personai ir apgrūtināta elpošana, tāpēc to norisē arī nav jālieto mutes un deguna aizsegi.

IZM atzīmēja, ka, apzinoties iespējamos riskus infekcijas izplatībai, ar Ministru kabineta protokollēmumu ir uzdots Slimību profilakses un kontroles centram (SPKC) veikt saslimstības ar Covid-19 monitoringu skolas vecuma bērniem un regulāri salīdzināt tās intensitāti 1.-3. klases izglītojamiem un citām klašu grupām.

Ja tiks konstatēts, ka saslimstība 1.-3. klases izglītojamiem vismaz divu nedēļu periodā ir būtiski augstāka vai pieaug intensīvāk, nekā citām klašu grupām, IZM izskatīšanai Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupā būs jāvirza jautājums par mutes un deguna aizsegu obligātu lietošanu arī 1.-3. klases izglītojamiem izglītības procesā mācību telpā.

Klātienes mācībās drīkstēs piedalīties skolēni un izglītības darbinieki tikai ar Covid-19 sertifikātiem

No trešdienas jauno 2021./2022. mācību gadu klātienē drīkstēs sākt tikai tie skolēni un izglītības darbinieki, kuri digitālā vai papīra formātā varēs uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai negatīvu Covid-19 testa rezultātu.

Jaunajā mācību gadā izglītības process īstenojams klātienē visās izglītības pakāpēs - tostarp vispārējā un augstākajā izglītībā.

Turpmāk mācības nodrošinās epidemioloģiski drošā mācību vidē, divu metru distance nebūs jāievēro izglītības programmas apguvē vienā klasē, grupā vai kursā, tostarp dejās. Prasība tiek attiecināta arī uz starptautiskajām skolām.

Savukārt tām izglītības iestādēm, kuras nodrošina dienesta viesnīcu un internāta pakalpojumus, ir jāievēro jau noteiktie pamatprincipi, proti, informēšana, distancēšanās, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība un citas prasības.

Ja nevakcinētajam izglītojamam netiks veikta Covid-19 testēšana, attiecīgais izglītojamais nevarēs nedz sākt, nedz arī turpināt izglītības ieguvi klātienē izglītības iestādē. Ņemot vērā pamatizglītības ieguves obligātumu, vecāki vai personas, kas realizē aizgādību, ir atbildīgi par to, lai bērns iegūtu obligātu izglītību. Proti, ja izglītojamais netiks testēts, tad pamatizglītības ieguve būs vecāku atbildība un tā iegūstama ģimenē.

Izglītība ģimenē varēs tikt īstenota 1.-9. klasē. Kā skaidroja IZM, izglītība ģimenē varēs tikt īstenota gadījumos, kad 14 gadu vecumu nesasniegušā izglītojamā likumiskie pārstāvji vai 14 gadu vecumu sasniedzis izglītojamais nepiekritīs Covid-19 testa veikšanai.

Ņemot vērā to, ka pamatizglītības ieguve līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ir obligāta, par izglītības ieguvi ģimenē būs atbildīga izglītojamā ģimene, kurai būs jānodrošina izglītojamā mācībām nepieciešamā mācību vide un atbalsts mācību satura apguvei.

Pēc IZM paustā, vecāku pienākums šajā gadījumā ir nodrošināt skolēna mācībām nepieciešamo mācību vidi un atbalstu mācību satura apguvei. Savukārt skolas administrācijai ir jānosaka izglītības programmas īstenošanas kārtība un kārtība, kādā izglītības iestādes pedagogi novērtēs skolēna mācību sasniegumus mācību gada laikā. Ministrijā atgādināja, ka Ministru kabinets 2020. gada rudenī pieņēma grozījumus noteikumos, ka ārkārtējās situācijas laikā vecākiem nav jāiesniedz ārsta izziņa vai psihologa atzinums, lai nodrošinātu izglītību ģimenē. Šis nosacījums joprojām ir spēkā.

Obligāts pienākums īstenot mācības attālināti noteikts pirmsskolas, pamata un vidējās izglītības pakāpes izglītojamam, ja viņam noteikti obligāti pretepidēmijas pasākumi.

Savukārt tiesības mācības īstenot attālināti noteiktas attiecībā uz gadījumiem, kad pedagogam ir noteikti obligāti pretepidēmijas pasākumi, izglītības iestādes vadītājs izvērtē, vai ir nepieciešamība īstenot attālināto mācību procesu, vai arī ir iespējams, piemēram, citiem pedagogiem nodrošināt šīm klasēm mācību procesu klātienē.

Un otrs gadījums, kad ir tiesības īstenot attālināto mācību procesu, ir kad pedagogs nevar īstenot mācību procesu klātienē citu izglītības iestādes vadītāja vai dibinātāja noteiktu pamatotu iemeslu dēļ, piemēram, pedagogs var īstenot izglītības procesu attālināti, jo ir guvis tādu sadzīvisku traumu, kuras dēļ ilgstoši nevar ierasties izglītības iestādē.

Vienlaikus IZM atzīmēja, ka pedagoga netestēšanās vai nevakcinēšanās nav pamats šī gadījuma piemērošanai. Šādi konkrēti gadījumi, kad mācību process ir īstenojams attālināti vai var tikt īstenots attālināti ir noteikti, lai veicinātu izglītības iestādē noteikto ierobežojumu samērīgumu pret konkrēto gadījumu, izvairoties no nepamatotiem ierobežojumiem.

Lai aptvertu pēc iespējas lielāku izglītojamo skaitu, kuriem ir nepieciešamas individuālas konsultācijas mācību priekšmetos un izglītojamiem, kuri ir pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam, ir pieļaujama šādu konsultāciju sniegšana gan klātienē, gan attālināti.

Lai piedalītos izglītības procesā klātienē, nevakcinētajiem izglītojamiem ik nedēļu tiks veikta testēšana atbilstoši Slimības un profilakses kontroles centra (SPKC) algoritmam.

Vienlaikus augstskolas un koledžas uzņemas atbildību apkopot informāciju par ārvalstu studentiem un viņiem nodrošināt iespēju ievērot pašizolāciju, ja tas ir nepieciešams, lai varētu 1. septembrī sākt mācības.

No 1. septembra skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumus varēs sniegt tikai personas ar Covid-19 sertifikātu

No trešdienas friziera, manikīra, pedikīra un podologa pakalpojumu sniedzējiem, kā arī visiem skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniedzējiem būs obligāti jāuzrāda Covid-19 sertifikāts, kas apliecina vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikātu.

Izņēmums no minētās prasības ir individuālu pakalpojumu sniegšana atsevišķā telpā, kad klients, lietojot mutes un deguna aizsegu, varēs saņemt pakalpojumu bez Covid-19 sertifikāta, pie pakalpojuma sniedzēja, kas būs vakcinējies vai pēdējā pusgada laikā pārslimojis Covid-19. Testēšanas sertifikāts pakalpojuma sniedzējam šajā gadījumā nebūs pietiekams.

Šādā režīmā vienai mājsaimniecībai var tikt sniegti arī pirts un saunas pakalpojumi.

"Ja pakalpojumu sniedzējs un saņēmējs varēs apliecināt vakcinācijas pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā Covid-19 pārslimošanas faktu, personas varēs nelietot mutes un deguna aizsegus,

kā arī nebūs jāievēro drošai pakalpojumu sniegšanai noteikto telpas ierobežojumu vienam apmeklētājam un starplaiku starp pakalpojumu saņēmējiem. Šādā gadījumā pakalpojumi tiek sniegti visdrošākajā, proti, "zaļajā" režīmā," atzina ministrijā.

Ja pakalpojumu sniedzējs un saņēmējs varēs apliecināt vakcinācijas pret Covid-19, pēdējā pusgada laikā Covid-19 pārslimošanas vai testēšanas faktu, pakalpojumi tiks sniegti epidemioloģiski mazāk drošā jeb "dzeltenā" režīmā.

"Izvēloties strādāt šajā režīmā, kur pakalpojuma sniedzējs un/vai klienti ir tikai testēti, jāievēro pastiprināti drošas pakalpojumu sniegšanas prasības, tostarp jālieto mutes un deguna aizsegs.

Izvēloties strādāt šajā režīmā, ir jāseko Latvijas 14 dienu kumulatīvajam Covid-19 gadījumu skaitam uz 100 000 iedzīvotāju. Ja tas pārsniedz 120, skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniedzējiem, vienam pakalpojumu saņēmējam būs jānodrošina 25 kvadrātmetru no publiski pieejamās telpas platības," atzina EM.

Savukārt, publisko pirts un saunas, kā arī baseinu ar rekreācijas zonu pakalpojumu sniedzējiem vienam pakalpojuma saņēmējam ir jānodrošina 15 kvadrātmetri no publiski pieejamās telpas platības.

"Dzeltenajā" režīmā pakalpojumu var saņemt bērni, kas jaunāki par 12 gadiem bez sertifikātiem, taču viņu pavadošajai personai ir jāuzrāda sadarbspējīgs sertifikāts.

Vispārējās izglītības pedagogiem zemākā mēneša likme būs 830 eiro, bet pirmsskolas izglītības pedagogiem - 872 eiro

No 1. septembra vispārējās izglītības pedagogu zemākās mēneša darba algas likme tiks paaugstināta līdz 830 eiro, bet pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem zemākās darba algas likme pieaugs līdz 872 eiro.

Ministru kabinets jūlija sākumā lēma, ka no septembra vispārējās izglītības pedagogu zemākās mēneša darba algas likme tiks paaugstināta no 790 eiro uz 830 eiro, kas ir par 5,1% vairāk nekā iepriekš.

Savukārt pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem zemākās darba algas likme tiek paaugstināta par 10,4%, paredzot, ka atalgojums pieaugs no 790 eiro līdz 872 eiro.

No 1. septembra tiks palielinātas arī profesionālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības un interešu izglītības iestāžu vadītāju, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas īstenojošas koledžas struktūrvienības vadītāju izglītības iestādē (koledžas struktūrvienībā), kā arī izglītības metodiķu zemākās mēneša darba algas likmes.

Tirdzniecības izstādes varēs organizēt arī "augsta riska" epidemioloģiskajā situācijā

Tirdzniecības izstādes varēs rīkot arī "augsta riska" epidemioloģiskajā situācijā, paredz valdībā otrdien pieņemtais lēmums, kas stājas spēkā šodien.

Ekonomikas ministrija (EM) aģentūrai LETA stāstīja, ka tādējādi tirdzniecības izstādes varēs rīkot, ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 saslimšanas gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem pārsniegs 120.

Tirdzniecības izstāžu organizēšana un norise varēs notikt ne tikai tā dēvētajā "zaļajā drošības režīmā", bet arī "dzeltenajā drošības režīmā", kā ietvaros jāievēro virkne drošības nosacījumi - darbiniekiem un apmeklētājiem jābūt ar Covid-19 sertifikātu vai veiktu Covid-19 testu. Tirdzniecības izstādēs būs jānodrošina vienai personai vismaz 15 kvadrātmetri no publiski pieejamās telpas platības, bet eju platumam starp izstāžu stendu rindām jābūt vismaz trīs metriem.

Vienlaikus valdība lēma tirdzniecības izstādēm noteikt saistošu "ģimenes regulējumu", kas paredz atļaut pilngadīgajiem ar Covid-19 sertifikātu izstādes iekštelpās atrasties kopā ar nepilngadīgiem bērniem, kuri nav sasnieguši 12 gadu vecumu, un kuriem nav jāuzrāda sertifikāti. Savukārt bērniem no 12 gadu vecuma, kuri nav vakcinēti vai pārslimojuši Covid-19, ir jāspēj uzrādīt negatīvu testēšanas sertifikātu.

EM skaidroja, ka šāds "ģimenes regulējums" izstāžu organizēšanā ir pieļaujams, paredzot, ka tirdzniecības izstādes norises laikā tiek nodalītas apmeklētāju plūsmas dažādos laikos . "Laikā, kad tirdzniecības izstādes apmeklē pieaugušie kopā ar bērniem, visām personām no septiņu gadu vecuma jālieto deguna un mutes aizsegi, kā arī vienai personai jānodrošina ne mazāk kā pieci kvadrātmetri no publiski pieejamās telpas platības," atzina ministrijā.

Savukārt, "ģimenes regulējuma" ietvaros, organizējot tirdzniecības izstādi ārā, pilngadīgas personas ar Covid-19 sertifikātu var apmeklēt minētās izstādes kopā ar nepilngadīgiem bērniem, kuri nav sasnieguši 12 gadu vecumu, un kuriem nav jāuzrāda sertifikāti. Kā arī var apmeklēt ar bērniem no 12 gadu vecuma, kuri nav vakcinēti vai pārslimojuši Covid-19, bet tiem jāspēj uzrādīt negatīvu testēšanas sertifikātu.

Vienlaikus EM atgādināja, ka tirdzniecības izstādes norises vietās visām personām jāievēro divu metru distance.

Ar stipendiju fonda "Studētgods" atbalstu jaunieši no daudzbērnu ģimenēm ik mēnesi varēs saņemt 160 eiro

No šodienas Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sāk stipendiju izmaksu no jauna sociālo stipendiju fonda "Studētgods" studijām Latvijā jauniešiem līdz 25 gadu vecumam no daudzbērnu ģimenēm, ik mēnesi izmaksājot atbalstu 160 eiro apmērā.

Ministrijā skaidroja, ka studējošajiem līdz 25 gadu vecumam, kuri studē Latvijā pilna laika studijās klātienē pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā, bakalaura studiju programmā vai profesionālajā studiju programmā, būs tiesības saņemt stipendiju sociālajam atbalstam "Studētgods", ja studējošais atbildīs Ministru kabineta noteiktajām prasībām.

Lai pretendētu stipendija fondam "Studētgods", studējošajam jābūt Fizisko personu reģistrā reģistrētam ģimenē, kur vismaz vienam no studējošā vecākiem ir trīs vai vairāk bērni, to skaitā audžuģimenē ievietotie un aizbildnībā esoši bērni un šim studējošā vecākam nav pārtrauktas vai atņemtas bērnu aizgādības tiesības vai ja pašam studējošajam ir trīs vai vairāk bērni.

Tāpat stipendiju fonda pretendents var būt Latvijas pilsonis vai nepilsonis, studējošā vecākam vai studējošajam pašam nav uzturlīdzekļu parādu, izņemot Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas reglamentējošajos normatīvajos aktos paredzēto izņēmumu gadījumā, neatrodas studiju pārtraukumā, kā arī iepriekš nav ieguvis augstāko izglītību saskaņā ar Valsts izglītības informācijas sistēmā pieejamo informāciju, izņemot, ja studējošais iepriekš ieguva pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību ārvalstīs vai ieguve to Latvijā un vēlās turpināt studijas nākamajā studiju līmenī.

Samazina jauno SIA reģistrācijas valsts nodevas apjomu

Samazina jauno SIA reģistrācijas valsts nodevas apjomu, SIA reģistrācijas valsts nodevas apjoms būs 75 eiro.

​Bērniem valsts vairs neapmaksā Covid-19 laboratorisko testēšanu pasākumu apmeklēšanai un pakalpojumu saņemšanai

Stājas spēkā jauna metodika speciālo vajadzību izvērtēšanai bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs

Kažokzvēru novietnēm turpmāk jāievēro stingrākas prasības

Izmaiņas aptuveni 300 reģionālo maršrutu visā Latvijā

Atsākoties skolēnu mācību gadam, noteiktas izmaiņas aptuveni 300 reģionālo autobusu maršrutu visā Latvijā.

"Rīgas satiksme" par 1044 reisiem palielina kopējo reisu skaitu pilsētā