Pēc mežizstrādes darbu pabeigšanas cirsmā paliek ciršanas atliekas, kas var lieti noderēt kā malka. Tāpēc AS "Latvijas valsts meži" ļauj tās vākt bez papildu maksas. Tāpat nelielos apjomos jebkurš iedzīvotājs var iegūt zarus, piemēram, pirtsslotām, Ziemassvētku eglīti un bērzu meijas. Ko vēl un cik daudz drīkst ņemt no mūsu zaļā zelta?

Malkas vākšanas atļauja

Tas nepieciešams, lai pārliecinātos, ka malkas vākšanas darbi tiek veikti valsts mežu teritorijā, nevis kādas citas juridiskas vai privātpersonas mežā, kā arī - vākšanas darbi tiek veikti vietā, kur to drīkst darīt, nevis vietā, kur mirusī koksne speciāli atstāta dabas daudzveidības veicināšanai.

Lai saņemtu ciršanas atlieku vākšanas atļauju, iedzīvotājam jāgriežas reģionā, kuras teritorijā plānots veikt malkas vākšanu. Atbilde tiks sniegta iespējami ātri, izņemot pavasara periodā, kad rit intensīvi meža atjaunošanas darbi. Šādu atļauju iespējams saņemt reizi gadā, jo piedāvāto vietu skaits, kur to drīkst veikt, ir ierobežots un interese no iedzīvotāju puses – ir liela.

Koksnes atlieku vākšanas apjoms nav ierobežots, parasti tas atbilst cirsmā esošajam apjomam. Tomēr var būt situācijas, kad iedzīvotāja izvēlētajā teritorijā nav cirsmu vai ja arī ir, tad tajās jau ir izsniegta koksnes atlieku vākšanas atļauja. Šādos gadījumos iedzīvotāja lūgums izsniegt atļauju tiks noraidīts vai arī būs jānogaida, kad radīsies vieta, kurā ir iespēja izsniegt atļauju koksnes atlieku vākšanai.

Koksnes atliekas mežā drīkst vākt ne tikai fiziska persona, kura saņēmusi atļauju koksnes atlieku vākšanai cirsmās, bet arī fiziska persona, kas veic atlieku vākšanu atļaujas saņēmēja uzdevumā.

Zari (pirtsslotām, slotām, augu piesegšanai pret salu, svētku sajūtas radīšanai u.c.)

Zarus neatkarīgi no koku sugas bez maksas drīkst iegūt 1 m³(kraujmetrs) apjomā, ievērojot nosacījumus:

 1. Zarus atļauts iegūt cirsmās pēc mežistrādes darbu pabeigšanas no ciršanas atliekām;
 2. Zarus atļauts iegūt no augošiem kokiem, kas garāki par 3 m;
 3. Zarus atļauts iegūt no koka zemākajiem zariem atstājot neskartus augšējos zarus, lai to zaļais vainags būtu vismaz 2/3 no koka augstuma;
 4. Aizliegts bojāt koka stumbru un galotni.

Bērzu meijas

Drīkst iegūt ne vairāk kā piecas bērzu meijas:

 1. Bērzu meijas atļauts cirst: meža ceļu malās; uz stigām; grāvju malās; zem elektrolīnijām; pieaugušā mežā zem lielajiem kokiem.
 2. Aizliegts cirst bērzus, kas garāki par 3m.
 3. Aizliegts cirst bērzu meijas jaunaudzēs, izņēmums ir priežu jaunaudzes, kurās drīkst cirst bērzus, kas nomāc jaunaudzē augošās priedes.
 4. Bērza meija jānocērt līdz ar zemi. Aizliegts cirst bērzus, kuru celmu caurmērs 10 cm augstumā virs sakņu kakla pārsniedz 12 cm.

Ziemassvētku eglīte

Drīkst nocirst vienu ziemassvētku eglīti:

 1. Ziemassvētku eglīti atļauts cirst: meža ceļu malās; grāvju malās; uz stigām; zem elektrolīnijām; pieaugušā mežā zem lielajiem kokiem.
 2. Eglīte nedrīkst pārsniegt trīs metru garumu.
 3. Eglīte jānocērt līdz ar zemi. Aizliegts cirst eglītes, kuru celmu caurmērs 10 cm augstumā virs sakņu kakla pārsniedz 12 cm.

Bērzu sulas

Katrs iedzīvotājs drīkst ieurbt tikai vienu urbumu:

 1. Aizliegts veikt sulu urbšanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās;
 2. Atļauts urbt kokos kuru diametrs urbšanas vietā (50cm no sakņu kakla) ir lielāks par 40cm;
 3. Aizliegts veidot urbumu dziļāku par 10cm;
 4. Aizliegts notēst mizu līdz kambijam;
 5. Pēc sulu tecināšanas beigām obligāti jāaiztaisa urbums ciet.

Sūnas un ķērpji

Katrs iedzīvotājs drīkst iegūt sūnas un ķērpjus 10 m³(kraujmetru) apjomā:

 1. Atļauts iegūt sūnas un ķērpjus tikai izcirtumos vai, saskaņojot ar iecirkņa mežkopi, atjaunošanas cirtes ciršanai sagatavotās platībās;
 2. Aizliegts iegūt sūnas un ķērpjus īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

Raksts tapis sadarbībā ar PEFC.