Maksa par rēķinu sagatavošanu un izrakstīšanu. PTAC piespriež 5000 eiro sodu "Civinity Solutions" par negodīgu komercpraksi

Eiro banknotes un monētas.

FOTO: Edijs Pālens/LETA

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) piemērojis 5000 eiro sodu nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas uzņēmumu grupas "Civinity" uzņēmumam SIA "Civinity Solutions", konstatējot negodīgu komercpraksi saistībā ar rēķinu izsūtīšanu, pavēstīja PTAC pārstāve Sanita Gertmane.

PTAC lēmums pieņemts šā gada 4. janvārī.

Uzņēmuma pārkāpumi saistīti ar rēķinu izsūtīšanu, kuros tika iekļauta maksa par komunālo maksājumu rēķinu sagatavošanu un izrakstīšanu. Gadījumā, ja dzīvokļu īpašnieki šādai papildus maksai nepiekrita, piemēram, uzskatot, ka maksa ir pārāk augsta, un to nemaksāja, "Civinity Solutions" sūtīja paziņojumus, draudot patērētājam ar negatīvām sekām - iekļaut parādu nemaksātāju datu bāzēs, atslēgt komunālos pakalpojumus un citiem draudiem.

Izvērtējot lietas materiālus, PTAC secināja, ja pārvaldniekam, izpildot dzīvokļu īpašnieku uzdoto pilnvarojumu, ir radušies papildu izdevumi, tad dzīvokļa īpašniekam ir pienākums tos apmaksāt, tomēr, ja starp pusēm rodas strīds par šo papildus izdevumu pozīciju pamatotību vai apmēru, tad strīds risināms tiesā. Taču nav pieļaujama ārpustiesas parādu piedziņa, draudot dzīvokļa īpašnieku ievietot parādnieku datu bāzēs, sabojāt tā kredītvēsturi vai atslēgt komunālos pakalpojumus, kā arī piemērot līgumsodu vai nokavējuma procentus par šīs papildu maksas nemaksāšanu.

Lietas izskatīšanas gaitā PTAC secināja, ka uzņēmums nosūtīja dzīvokļu īpašniekiem paziņojumus par tiešajiem norēķiniem, aicinot izlemt jautājumu par veidu, kādā tiks veikti turpmākie maksājumi komunālo pakalpojumu sniedzējiem.

"Civinity Solutions" norādīja, ka līdz brīdim, kad tiks pieņemts lēmums par tiešo norēķinu veikšanu ar pakalpojuma sniedzējiem, pārvaldnieks nodrošinās obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības un komunālo pakalpojumu rēķinu izrakstīšanu, par katra rēķina izrakstīšanu ikmēnesi iekasējot summu 3,38 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) jeb 4,09 eiro ar PVN. No 2020.gada marta "Civinity Solutions" sāka pieprasīt no patērētājiem maksu 4,09 eiro apmērā, iekļaujot šo pozīciju izrakstītajos rēķinos blakus citiem apsaimniekošanas pakalpojumiem.

Ja rēķins netika pilnībā apmaksāts, jo par minētās pozīcijas iekļaušanu un pienākumu to apmaksāt starp līgumslēdzējām pusēm radās strīdi par to, ka noslēgtais apsaimniekošanas līgums šādas pozīcijas apmaksu neparedzēja, tika aprēķināts līgumsods.

Tāpat "Civinity Solutions" patērētājiem sūtīja paziņojumus, atgādinājumus, pirmstiesas atgādinājumus un brīdinājumus, kuros bija norādīta informācija, ka rēķina nesamaksāšanas gadījumā patērētājam radīsies pienākums apmaksāt tiesāšanās izdevumus, kas radīsies tiesas procesa laikā.

Uzņēmums arī draudēja patērētājiem parādu nodot piedziņas veikšanai, datu ietveršanu parādvēstures datubāzēs, patērētāja pienākumu segt parāda atgūšanas izdevumus, aprēķinātos nokavējuma procentus līdz parāda pilnīgai apmaksai, turklāt dodot patērētājiem nesamērīgi īsu laiku maksājumu veikšanai.

Arī tad, ja strīds bija tikai par to, ka netika samaksāta rēķina izrakstīšanas papildus maksa, "Civinity Solutions" draudēja, ka, nenokārtojot parādu pilnā apmērā brīdinājumā norādītajā termiņā, nekustamajam īpašumam tiks atslēgta elektrības un/vai siltumenerģijas padeve.

PTAC arī secināja, ka sākotnējā paziņojumā par tiešajiem norēķiniem bija ietverta maldinoša informācija par izmaksām, kādas patērētājiem radīsies, ja viņi izvēlēsies tiešos norēķinus ar pakalpojumu sniedzējiem.

Tā kā patērētāji no saņemtajiem rēķiniem varēja secināt, ka rēķinā iekļautā papildu pozīcija "maksa par komunālo pakalpojumu rēķina izrakstīšanu" norādīta blakus citiem apsaimniekošanas pakalpojumiem, ir apmaksājama saskaņā ar jau noslēgto līgumu bez iebildumiem, PTAC ar lēmumu uzlika "Civinity Solutions" par pienākumu sniegt patērētājiem papildu informāciju par konkrētās pozīcijas pamatotību un atdalīt to no pārējiem pakalpojumiem.

PTAC uzdeva uzņēmumam pienākumu pārtraukt sūtīt informāciju, kas maldina patērētājus, par pienākumu veikt maksu par rēķinu izrakstīšanu, balstoties uz jau noslēgtā apsaimniekošanas līguma noteikumiem.

Tāpat "Civinity Solutions" atbilstoši lēmumā uzdotajam nav tiesību dot nesamērīgi mazu laiku parāda nomaksai, maldinošā veidā norādīt uz tiesāšanās izdevumu apmaksu, kā arī norādīt, ka, ja summa netiks samaksāta, tiks aprēķināti nokavējuma procenti un tās atgūšana tiks nodota parāda piedziņas veikšanai, dati tiks ietverti parādvēstures datubāzēs, patērētājam būs pienākums segt parāda atgūšanas izdevumus, jo konkrētais maksājums nav uzskatāms par parādu Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma izpratnē.

Ja strīds ir tikai par neveiktu maksu par komunālo pakalpojumu rēķina izrakstīšanu, "Civinity Solutions" nav arī pamata draudēt nekustamajā īpašumā atslēgt elektrības un/vai siltumenerģijas padevi.

PTAC uzsver, ka lēmumā noteiktais pienākums attiecināms uz gadījumiem, kad par konkrēto jautājumu puses nav vienojušās, kā arī dzīvokļu īpašnieku kopība nav pieņēmusi dzīvokļu īpašniekiem saistošu lēmumu. Vienlaikus PTAC lēmums neattiecas uz jebkuras summas nesamaksāšanu, bet tieši uz gadījumiem par konkrētās pozīcijas "maksa par komunālo pakalpojumu rēķinu izrakstīšanu" ietveršanu rēķinos un nemaksāšanu.

Patērētāju tiesību uzraugi aicina dzīvokļu īpašniekus ņemt vērā, ka apsaimniekotājiem var rasties papildu izmaksas apsaimniekošanas procesā un aicina līgumslēdzējas puses vienoties par turpmāko situācijas risinājumu attiecībā uz tiešajiem norēķiniem par komunālajiem pakalpojumiem, rodot iespēju abām pusēm izvērtēt pieņemamāko variantu.

PTAC arī aicina apsaimniekotājus, ja ir radušās papildu izmaksas, vienoties ar dzīvokļu īpašnieku kopību par to segšanu abām pusēm pieņemamā veidā.

Kā liecina "Firmas.lv" informācija, "Civinity Solutions" reģistrēts 2007.gadā, un tā pamatkapitāls ir 1,755 miljoni eiro. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Lietuvas "Civinity", bet patiesais labuma guvējs - Lietuvas pilsonis Deivids Jacka.

2020. gadā "Civinity Solutions" strādāja ar 5,301 miljona eiro apgrozījumu un 239 346 eiro zaudējumiem.

Aktuālākās ziņas