VIDEO "Jāīsteno mērķtiecīga mežsaimniecība." Pētnieks par oglekļa nozīmību klimata pārmaiņu laikos

Foto: Marcel Poncu/Shutterstock

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" sadarbībā ar akciju sabiedrību "Latvijas valsts meži" un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju 2022. gada 21. oktobrī organizēja Latvijas mežzinātnes dienu "Ogleklis vecos mežos un mežaudzēs klimata pārmaiņu laikos". Vadošais pētnieks Āris Jansons iepazīstināja ar tēmas aktualitāti un jautājumiem par klimata pārmaiņām.

Āris Jansons sākotnēji uzsvēra Latvijas saistības ar ZIZIMM regulu. Tās ietvaros no 2031. līdz 2035. gadam lauksaimniecības sektoram ir jāsasniedz neitralitātes mērķis. Savukārt no 2035. līdz 2050. gadam ZIZIMM sektoram ir jāaizstāj līdz 10% no pārējo sektoru siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijām.

Skaidrojot, kādas būs Latvijas iespējas to izpildīt, Jansons uzsvēra, ka kopīgās saistības līdz 2035. gadam var izpildīt, apmežojot organiskās augsnes, veicot atjaunošanu ar selekcionētu stādāmo materiālu zemākā biezumā, veicot meža hidrotehnisko meliorāciju un augsnes īpašību uzlabošanu, kā arī citus būtiskus aspektus.

Prezentācijas ietvaros galvenokārt tika uzsvērts, ka mērķtiecīga mežsaimniecība Ziemeļeiropā ir neaizstājama klimata pārmaiņu mazināšanai. Balstoties uz šo secinājumu, tika izvirzīti arī divi priekšlikumi.

Pirmkārt, tiek rekomendēts meža platībās, kurās ietekme uz klimata pārmaiņu mazināšanu ir galvenais mērķis, veicināt atjaunošanu, stādot un lietojot tādu mežsaimniecības modeli, lai veidotu iespējami ražīgas un pret dabiskajiem traucējumiem noturīgas audzes, tādējādi veicinot arī oglekļa uzkrājuma palielināšanos laika vienībā.

Video: Āra Jansona prezentācija "Ogleklis vecos mežos un mežaudzēs klimata pārmaiņu laikos"

Otrkārt, meža platībās, kurās galvenais mērķis ir dabas aizsardzība, jāņem vērā, ka ikgadējais oglekļa uzkrājuma pieaugums laika periodā starp pieaugušo un veco audžu stadiju būtiski samazinās.

"Vecās mežaudzes turpina lēni uzkrāt oglekli koku biomasā tik ilgi, kamēr koku vecuma un/vai dabisko traucējumu ietekmē nemainās dominējošais meža elements. Tādēļ, plānojot šādu teritoriju izvietojumu, ieteicams rīkoties tā, lai atstātu iespējami mazāku negatīvo ietekmi uz Eiropas Savienības līmeņa klimata politikas īstenošanu," uzsvēra Āris Jansons.

Raksts tapis sadarbībā ar PEFC.

Redaktors iesaka
Nepalaid garām
Uz augšu