Valdība piešķir 2,5 miljonus eiro SIF kursiem un pasākumiem Ukrainas iedzīvotājiem

LETA
Valdība.
Valdība. Foto: Paula Čurkste/LETA

Valdība 1. jūnijā piešķir 2,5 miljonus eiro Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) kultūrorientācijas kursiem un iekļaušanās pasākumiem Ukrainas iedzīvotājiem.

Krievijas izraisītā bruņotā konflikta rezultātā Ukrainas iedzīvotāji ir spiesti atstāt savas dzīvesvietas, dodoties meklēt patvērumu Eiropas Savienības valstīs, tostarp Latvijā.

Saskaņā ar Ukrainas iedzīvotāju atbalsta likuma pārejas noteikumiem 1.jūlijā stājas spēkā Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma daļa, kas nosaka, ka Ukrainas iedzīvotājam ir tiesības bez maksas apmeklēt latviešu valodas mācības un kultūrorientācijas kursus un pasākumus, kas sekmē sadarbību starp Ukrainas civiliedzīvotājiem un Latvijas sabiedrību.

Ņemot vērā esošo ģeopolitisko situāciju Eiropā, īpaši - kara turpināšanos, enerģētikas resursu cenu kāpumu, Krievijas karadarbības izraisītus būtiskus civilās infrastruktūras bojājumus Ukrainā - var prognozēt, ka Ukrainas civiliedzīvotāji turpinās pamest Ukrainas teritoriju un meklēs patvērumu citās valstīs, tajā skaitā Latvijā. Tāpat nav pamata pieņemt, ka liela daļa Ukrainas civiliedzīvotāju, kas patlaban apmetušies Latvijā, tuvākajā laikā varēs atgriezties Ukrainā.

Lai pēc iespējas ātrāk un efektīvāk nodrošinātu atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas izraisītā bruņotā konflikta laikā, Saeima pieņēma Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu. Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta sniegšanai nepieciešamās informācijas reģistru līdz 2023.gada 26.aprīlim Civilās aizsardzības komisijās kopumā ir vērsušies 31 876 Ukrainas civiliedzīvotāji. Fizisko personu reģistrā iekļauto Ukrainas civiliedzīvotāju skaits - 47 166 personas.

Latvijā plānots uzņemt 40 000 Ukrainas civiliedzīvotāju, no kuriem 65% jeb 26 000 būs pieaugušas personas. Kultūras ministrija (KM) skaidro, ka Latvijā izveidotā primārā atbalsta sistēma Ukrainas iedzīvotājiem darbojas sekmīgi.

Ilgstoši uzturoties Latvijā, Ukrainas iedzīvotāji aizvien vairāk vēlas iekļauties uzņemošajās kopienās, gan vairojot zināšanas par Latvijas vēsturi, kultūrtelpu un citām sabiedrības procesu jomām, gan veidojot sociālos kontaktus ar uzņemošās sabiedrības pārstāvjiem.

Nevalstisko organizāciju, kā arī pašvaldību sniegtā informācija liecina, ka kopīgās interesēs balstīti pasākumi neformālā gaisotnē sekmē gan Ukrainas civiliedzīvotāju, gan uzņemošās sabiedrības locekļu savstarpēju sadarbību un kontaktu veidošanu. Uzņemošās kopienas sociālie kontakti un resursi vairos Ukrainas civiliedzīvotājiem pieejamību pakalpojumiem un atbalstam, kā arī sekmēs Ukrainas civiliedzīvotāju iesaisti uzņemošās kopienas iniciatīvās, tādējādi apliecinot viņu ieguldījumu kopienas attīstībā.

Kultūrorientācijas kursu pieejamība Ukrainas iedzīvotājiem nodrošinās iespējas iepazīt Latvijas vēsturi, kultūru un vērtības, valsts pārvaldes struktūru un tiesiskuma principus, latviešu valodas lietojuma prasības darbā un ikdienā, kā arī citas tēmas, kas sekmēs Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

Izvērtējot 2023.gadā plānoto atbalsta pasākumu Ukrainas iedzīvotājiem iespējamos īstenošanas modeļus, kā arī izvērtējot KM plānoto atklātu projektu pieteikumu atlases izsludināšanas grafiku Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.-2027.gada plānošanas periodā, secināts, ka efektīvākais un ātrākais atbalsta, kas tiek finansēts no valsts budžeta līdzekļiem, Ukrainas iedzīvotājiem nodrošināšanas veids ir veidojams sadarbībā ar SIF, piešķirot tam pasākuma īstenošanai paredzēto finansējumu.

SIF par piešķirto finansējumu īstenos programmu, kas mērķis ir nodrošināt kultūrorientācijas kursu un pasākumu, kas sekmē sadarbību starp Ukrainas iedzīvotājiem un Latvijas sabiedrību, pieejamību visos Latvijas reģionos. Mērķis ir arīdzan nodrošināt kvalitatīvu un izglītojošu audiovizuālu materiālu par Latviju, tai skaitā tās veidošanos, kultūrtelpu, Latvijas valsts un sabiedrības sasniegumiem, izveidi un pieejamību Ukrainas iedzīvotājiem, lai veidotu vienojošu izpratni par Latviju, tās vēsturi, kultūrtelpu.

Programmā tiks rīkots atklāts projektu konkurss, kura mērķis ir noteikt atbilstošus pieteikumus, kuru īstenošana sniegs būtisku ieguldījumu, lai nodrošinātu kultūrorientācijas kursu un iekļaušanās pasākumu pieejamību Ukrainas civiliedzīvotājiem visos Latvijas reģionos. Kvalitatīvu un izglītojošu audiovizuālu materiālu par Latviju izveidei tiks veikta iepirkuma procedūra atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.

Projektus finansējuma saņemšanai programmā varēs iesniegt nevalstiskās organizācijas, Latvijas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas, citas valsts iestādes, kas darbojas saliedētas sabiedrības attīstības, izglītības vai sociālās iekļaušanās jomā.

Programmā netiek plānots atbalsts tādām projekta pieteikuma iesniedzēja darbībām, kurām atbalsts būtu kvalificējams kā komercdarbības. Projektu konkursa nolikumā tiks iekļauts nosacījums, ka gadījumos, ja pretendents vienlaikus veic gan programmā atbalstāmās darbības, gan saimnieciskās darbības, kam komercdarbības atbalsta nosacījumi būtu jāpiemēro, projekta iesniedzējs veic šo darbību nodalīšanu.

Lai programma varētu sasniegt savu mērķi 2023.gadā, projektu īstenošana tiks uzsākta nekavējoties pēc lēmuma par finansējuma piešķiršanu pieņemšanas. Projektu īstenotājiem tiks izmaksāts avanss atbilstoši konkursa nolikuma nosacījumiem. Tiks noteikts projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš, paredzot projektu īstenošanas uzsākšanu 2023.gada 1.jūlijā.

Projektu konkursa pieteikumi tiks vērtēti atbilstoši administratīvajiem, atbilstības un kvalitātes kritērijiem. Projektu pieteikumus vērtēs projektu pieteikumu vērtēšanas komisija, taču projektu pieteikumu vērtēšanai var piesaistīt atklātā konkursā izraudzītus neatkarīgus ekspertus.

Atklāta konkursā plānots atlasīt projektu pieteikumu iesniedzējus, kas nodrošinās bezmaksas kultūrorientācijas kursu un pasākumu, kas sekmē sadarbību starp Ukrainas iedzīvotājiem un Latvijas sabiedrību, pieejamību Ukrainas civiliedzīvotājiem iespējami tuvu viņu apmešanās vietām visos Latvijas reģionos.

Lai apstiprinātie projektu pieteikumi sniegtu būtisku ieguldījumu Programmas mērķa sasniegšanā, apstiprinātajos projektos organizētās aktivitātes kopā paredzētas aptuveni 9 680 personām. Katra projektā jānodrošina gan bezmaksas kultūrorientācijas kursu, gan pasākumu, kas sekmē sadarbību starp Ukrainas iedzīvotājiem un Latvijas sabiedrību, pieejamība.

Programmā projektu īstenošanai pieejamais finansējums ir 2 396 618 eiro, audiovizuālo materiālu izveidei pieejamais finansējums ir 41 999 eiro. Programmā kopējais pieejamais finansējums ir 2 503 239 eiro, no kuriem 64 622 euro ir plānoti programmas administrēšanas izdevumu segšanai SIF.

Aktuālākās ziņas
Nepalaid garām
Uz augšu