LU uzskata, ka Cinkmaņa maģistra diploma anulēšanai nav tiesiska pamata (3)

LETA
Uldis Cinkmanis.
Uldis Cinkmanis. Foto: Evija Trifanova/LETA

Prokurors Uldis Cinkmanis maģistra grādu ir ieguvis, balstoties uz parādītajām zināšanām studiju programmā, nevis uz bakalaura grāda esamību, tāpēc likums neparedz tiesisku pamatu anulēt viņa maģistra grāda diplomu, liecina Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes publicētais skaidrojums universitātes mājaslapā.

LU skaidro, ka laikā, kad persona tika uzņemta maģistra studiju programmā, personai bakalaura diploms bija tiesisks. Persona izpildīja visas programmas prasības un ieguva maģistra diplomu, kas ir balstīts uz programmā parādītajām zināšanām, nevis bakalaura diplomu. Šāda lēmuma atcelšanu, ka administratīvais akts tiek anulēts vēlāk, likums neparedz. Tāpēc personas maģistra diploma anulēšanai neesot tiesiska pamata.

Universitāte norādīja, ka LU saņēma divu personu iesniegumus par iespējamo plaģiātismu "kāda absolventa noslēgumu darbos", kurš beidzis maģistra darba studijas pirms 10 gadiem. Juridiskās fakultātes dome nodeva tos izvērtēt studiju programmas "Tiesību zinātne" bakalaura un maģistra gala pārbaudījuma komisijai.

Komisija veica personas bakalaura un maģistra darba analīzi un konstatēja bakalaura darba teksta sakritības ar citiem avotiem bez atbilstošu atsauču norādīšanas. Līdz ar to komisija secināja, ka bakalaura darbs satur plaģiātu un darba autors būtiski pārkāpis akadēmiskā godīguma principus.

Kā skaidroja LU, laikā, kad Cinkmanis aizstāvēja bakalaura darbu, bija spēkā 2004.gada 31.maijā LU Senāta apstiprinātie LU Iekšējās kārtības noteikumi, kuri studējošiem nosaka, ka studējošā pienākums ir "nepieļaut plaģiātismu studiju darbā". Savukārt plaģiātisms šo noteikumu izpratnē skaidrots kā "citas personas izteikto vai uzrakstīto domu, izgudrojumu vai atklājumu tālāka paušana savā vārdā, t.i., nosaucot tos par saviem".

Savukārt veicot maģistra darba analīzi, studiju programmas "Tiesību zinātne" bakalaura un maģistra gala pārbaudījuma komisija secināja, ka ir vērojamas atsevišķas kļūdas, kuras var atzīt par nevēlamu praksi, un pieļauti pārkāpumi, "kas izdarīti bez ļaunprātīga nolūka, bet kas atspoguļo nepilnības darba autora prasmēs un kompetencēs", izstrādājot pētniecisko darbu - neprecizitātes atsauču noformējumā, atsauces uz spēku zaudējušām normatīvo aktu redakcijām, nekvalitatīvs tulkojums no internetā pieejama avota angļu valodā. Plaģiātu vai akadēmiskā godīguma pārkāpumu komisija darbā nekonstatēja.

Juridiskās fakultātes dome, balstoties uz minētās komisijas ieteikumu, nolēma anulēt attiecīgā absolventa bakalaura diplomu, bet par maģistra diplomu šāds lēmums netika pieņemts.

Tā kā diploma anulēšana ir adresātam nelabvēlīgs administratīvais akts, tam jābūt pamatotam ar tiesību normu. Patlaban neviena tiesību norma specifiski neregulē diploma anulēšanu, tāpēc ir piemērojamas vispārējās tiesību normas, kas regulē administratīvā akta atcelšanas gadījumus, proti, Administratīvā procesa likuma normas, teikts LU paziņojumā.

Pēc LU paustā, uz Administratīvā procesa likuma pamata tika anulēts bakalaura diploms, jo tika konstatēts, ka tas iegūts nepamatoti. Likumā noteikts, ka labvēlīgu prettiesisku administratīvo aktu var atcelt, ja adresāts to panācis ar nepatiesu ziņu sniegšanu.

Kā komentēja LU, ja diploms tiek anulēts, tas ir administratīvais akts un to regulē Administratīvā procesa likums. Ja diploms netiek anulēts, tad tā uzskatāma par vienkāršu pārvaldes darbību.

Pēc Augstskolu un Administratīvā procesa likumiem lēmumu par diploma anulēšanu tā adresāts viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās var apstrīdēt LU rektoram, savukārt rektora lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā tiesā.

Personas, kuras ziņoja universitātei par iespējamo plaģiātu, šo lēmumu pārsūdzēt nevar, jo tas neskar viņu subjektīvās tiesības.

Jau ziņots, ka prokuratūras atestācijas komisija sākusi pārbaudi pēc tam, kad LU Juridiskās fakultātes dome 15.martā pieņēmusi lēmumu par Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokurora Cinkmaņa bakalaura diploma anulēšanu.

Portāls "jauns.lv", atsaucoties uz fakultātes domes priekšsēdētāju Jāni Rozenfeldu, rakstīja, ka domes locekļi vadījās pēc vērtēšanas komisijas iesniegtajiem materiāliem. Komisijas vērtējums bija, ka bakalaura darbs neatbilst prasībām, savukārt maģistra darbs neatbilst augstam vērtējumam, un tajā ir nopietni trūkumi.

Presē jau iepriekš izskanējusi informācija par Cinkmaņa iespējamu plaģiātismu bakalaura un maģistra darbos.

Cinkmanis bija prokurors bijušā maksātnespējas administratora Māra Sprūda krimināllietā. Sprūds lietā apsūdzēts par piesavināšanos, pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un izspiešanu organizētā grupā. Lietā apsūdzētas vēl desmit personas.

Sprūda lieta patlaban atrodas Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas lietā. 2019.gadā noraidījumu Cinkmanim pieteica Sprūda aizstāvis Jānis Rozenbergs, paužot uzskatu, ka prokuroram ir personisks konflikts ar Sprūdu. Bijušais administrators iepriekš bija vērsies ar iesniegumu prokuratūrā par Cinkmaņa iespējamām nelikumīgām darbībām ar personu datiem un tā rezultātā sākta disciplinārlieta pret Cinkmani.

Tiesa apmierināja advokāta pieteikto noraidījumu un noņēma Cinkmani no krimināllietas.

Prokuratūras dienesta pārbaudē konstatēts, ka Cinkmanis bija izsniedzis dokumentus, kas satur ziņas par kādas personas datiem, tostarp uzziņu par kāda vīrieša dzīvesvietu, telefona numuru, e-pasta adresi, izdrukas no "Personu datu pārlūka" un atsevišķas krimināllietas materiālu kopijas par minētā vīrieša veselības stāvokli.

Ar šādu rīcību prokurors bija pieļāvis likuma pārkāpumu. Ar toreizējā ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera 2019.gada novembra pavēli Cinkmanim par nolaidību, pildot amata pienākumus, piemērots disciplinārsods - piezīme.

Aktuālākās ziņas
Nepalaid garām
Uz augšu