No 1. jūlija stājas spēkā virkne izmaiņas dažādos nodokļu tiesību aktos, kurus aizvadītā gada nogalē pieņēma Saeima. Izmaiņas skars lielāko daļu nodokļu maksātāju, informē Valsts ieņēmu dienests (VID). Portāls "Apollo.lv" piedāvā izmaiņu apkopojumu. 

Tiek ieviestas minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

No 1. jūlija tiek ieviests minimālais valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) objekts 1500 eiro ceturksnī.

Izmaiņas paredz, ka ceturksnī par darba ņēmēju jābūt nomaksātām VSAOI vismaz 511,35 eiro apmērā.

LM skaidroja, ka personai tiek summēti visi ienākumi, no kuriem veiktas VSAOI. Starpību no saviem līdzekļiem maksās darba devējs vai vairāki darba devēji proporcionāli darba ņēmēju ienākumiem un nodarbinātības periodam.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) aprēķinās minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par trešo ceturksni un līdz 20. decembrim sniegs informāciju Valsts ieņēmumu dienestam (VID), kas dienas laikā šo informāciju elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) paziņos darba devējiem. Darba devējiem būs pienākums trīs mēnešu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas veikt minimālās obligātās iemaksas.

Izmaiņas arī paredz, ka pašnodarbinātie maksās 10% pensiju apdrošināšanai līdzšinējo 5% vietā, bet ne mazāk kā no 1500 eiro ceturksnī.

LM norādīja, ka pašnodarbinātie varēs veikt minimālās VSAOI no faktiskā ienākuma, ja iesniedz VID apliecinājumu par plānotajiem ienākumiem - līdz 2021.gada 15.jūlijam par trešo ceturksni, līdz 15.oktobrim par pēdējo ceturksni. Ja netiks iesniegts apliecinājums, būs jāmaksā minimums.

Savukārt autoratlīdzības izmaksātājs ieturēs 25% no autoratlīdzības. No tā 80% tiks novirzīti autoratlīdzības saņēmēja sociālajai apdrošināšanai (pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, veselības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai), bet 20% - iedzīvotāju ienākuma nodoklim. Ja persona saņem tikai autoratlīdzību un tās apmērs par pusgadu nesasniedz minimālā VSAOI objekta apmēru, tad autoratlīdzības saņēmējam no autoratlīdzības un minimālā VSAOI objekta starpības jāveic 10% pensiju apdrošināšanai. Uz līgumiem, kas noslēgti līdz 2020. gada 31. decembrim, attieksies līdzšinējā kārtība.

Turpmāk īpašās kopšanas pabalsta un pabalsta transporta izdevumu kompensēšanu personām ar invaliditāti vai personām, kuras kopj bērnu ar invaliditāti un kurām VSAA izmaksā invaliditātes pensiju, valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu invaliditātes gadījumā vai piemaksu pie ģimenes pabalsta par bērnu ar invaliditāti, piešķirs bez personas iesnieguma, tikai pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas sniegto informāciju par personai noteiktajām medicīniskajām indikācijām.

Personām, kuras saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pašvaldību un privātajos sociālās aprūpes centros (SAC), izņemot gadījumus, kad personas pakalpojuma saņemšana SAC tiek finansēta no valsts pamatbudžeta, piešķirtā īpašās kopšanas pabalsta izmaksa netiks pārtraukta.

Tāpat no šodienas palielināts pabalsts par aizbildnībā esoša bērna uzturēšanu - līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai 215 eiro mēnesī līdzšinējo 107,5 eiro vietā, bet no septiņu līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai - 258 eiro mēnesī līdzšinējo 129 eiro vietā.

Izmaiņas attiecībā uz autoratlīdzību ienākumu

Šodien stājas spēkā virkne izmaiņu attiecībā uz autoratlīdzību ienākumu, aģentūru LETA informēja Finanšu ministrijā (FM).

Turpmāk, ja autoratlīdzību izmaksās ienākuma izmaksātājs, kas ir kolektīvā pārvaldījuma organizācija, piemēram, AKKA/LAA, ienākuma izmaksātājs taksācijas gada laikā ieturēs iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) 20% apmērā, piemērojot nosacīto izdevumu normu - 25% vai 50% apmērā no ieņēmumiem.

Ja kopējie ienākumi taksācijas gada laikā pārsniegs 20 004 eiro, tiks piemērota progresīvā IIN likme, proti, ienākumam no 20 004 eiro līdz 62 800 eiro - 23% apmērā, bet ienākuma daļai, kas pārsniedz 62 800 eiro - 31% apmērā. Likme tiks aprēķināta rezumējošā kārtībā, autoratlīdzības saņēmējam iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

Ja autoratlīdzību izmaksās cits ienākuma izmaksātājs, kas nav kolektīvā pārvaldījuma organizācija, no šodienas notiks pakāpeniska pāreja uz to, ka autoratlīdzību saņēmēji uzsāks nodokļu nomaksu kā reģistrēti saimnieciskās darbības veicēji. Ja fiziskā persona nebūs reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja, tai no šodienas līdz 2021.gada 31.decembrim tiks piemērots IIN pārejas perioda īpašais režīms - no gada ienākuma līdz 25 000 eiro ienākuma izmaksātājs ieturēs nodokli 25% apmērā; no ienākuma, kas pārsniedz 25 000 eiro - ieturēs nodokli 40% apmērā. Šajā gadījumā autoratlīdzības izmaksātāja ieturētais nodoklis sadalās sekojoši - 80% valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) un 20% - IIN.

Tāpat izmaiņas paredz, ka gadījumā, ja fiziskā persona reģistrēs saimniecisko darbību, tā varēs izvēlēties maksāt IIN vispārējā režīmā vai reģistrēties kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja. Ja persona būs reģistrējusi saimniecisko darbību kā IIN maksātāja vispārējā režīmā, tā IIN maksās vispārējā kārtībā, piemērojot progresīvās IIN likmes - gada ienākumiem līdz 20 004 eiro- 20% apmērā, gada ienākumam no 20 004 eiro līdz 62 800 eiro - 23% apmērā, bet ienākuma daļai, kas pārsniedz 62 800 eiro - 31% apmērā. FM piebilda, ka šajā gadījumā autoratlīdzības saņēmējs būs tiesīgs no samaksas atskaitīt nosacīto izdevumu normu 25% vai 50% apmērā no ieņēmumiem.

Ja autora faktiskie izdevumi būs lielāki, saimnieciskās darbības izdevumos varēs iekļaut faktiskos izdevumus, ja tie pamatoti ar attaisnojuma dokumentiem. "Šajā gadījumā autoratlīdzības saņēmējs nebūs tiesīgs piemērot nosacīto izdevumu normu," piebilda FM.

Izmaiņas arī paredz, ka gadījumā, ja persona būs reģistrējusies kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja, tad par autoratlīdzības ienākumu persona maksās mikrouzņēmumu nodokli, apgrozījumam līdz 25 000 eiro gadā piemērojot 25% likmi, bet apgrozījuma daļai, kas pārsniedz 25 000 eiro gadā, - 40% likmi. Autoratlīdzības saņēmējs nebūs tiesīgs no samaksas atskaitīt nosacīto izdevumu normu 25% vai 50% apmērā.

FM norādīja, ka gadījumā, ja autoratlīdzības līgums ir noslēgts līdz 2020.gada 31.decembrim un samaksa atbilstoši noslēgtajam autoratlīdzības līgumam tiek izmaksāta 2021.taksācijas gada laikā, nodokļa maksātājam 2021.taksācijas gadā attiecībā uz ienākumu no minētā autoratlīdzības līguma piemēros likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normas redakcijā, kas bija spēkā 2020.gada 31.decembrī.

Precizēti autordarbu un izpildījumu veidi, kuriem piemēro nosacītos izdevumus

No 1. jūlija stājas spēkā grozījumi likuma par iedzīvotāju ienākuma nodokli normu piemērošanas kartībā, kur precizēti autoru darbi un izpildījuma veidi, kuriem varēs piemērot nosacītos izdevumus.

Kā aģentūru LETA iepriekš informēja Kultūras ministrijas (KM) pārstāve Dace Vizule, grozījumi normatīvajā regulējumā paredz, ka pirms iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas varēs atskaitīt no autoratlīdzības izdevumus, kuri saistīti ar šo darbu un izpildījumu radīšanu, izdošanu, izplatīšanu vai citādu izmantošanu,

Tāpat noteikumi paredz, ka tiek saglabāts šobrīd spēkā esošais procentuālais attaisnoto izdevumu apmēra sadalījums - 50% un 25%, jo atsevišķās radošajās nozarēs autoriem un izpildītājiem ir liela apmēra izdevumi savas darbības nodrošināšanai, skaidroja KM pārstāve.

Nodokļa maksātājam ir tiesības no autoratlīdzības summas atskaitīt zinātnes, literatūras un mākslas darbu autoru un izpildītāju izdevumus, kuri saistīti ar šo darbu radīšanu, izdošanu, izpildīšanu vai citādu izmantošanu, 50% apmērā no autoratlīdzības summas par dramatiskiem, muzikāli dramatiskiem darbiem, horeogrāfiskiem darbiem un to izpildījumiem, muzikāliem darbiem ar tekstu vai bez tā, apdarēm, muzikāliem aranžējumiem un to izpildījumiem, audiovizuāliem darbiem, ekranizācijām un to izpildījumiem.

No autoratlīdzības summas varēs atskaitīt izdevumus 50% apmērā arī par zīmējumiem, glezniecības, tēlniecības, grafikas, lietišķās mākslas darbiem, dekorācijām, scenogrāfijas, dizaina, fotogrāfiskiem darbiem un citiem mākslas darbiem, arhitektūras darbu skicēm, metiem, projektiem.

Savukārt izdevumus 25% apmērā no autoratlīdzības summas varēs atskaitīt par literāriem darbiem, zinātniskiem, populārzinātniskiem, mācību un publicistikas darbiem, koncepcijām un runām, un to izpildījumiem, tai skaitā to izmantošanu plašsaziņas līdzekļos. Tāpat izdevumus 25% apmērā varēs atskaitīt par scenārijiem un audiovizuālu darbu literāriem projektiem, tulkojumiem, anotācijām, referātiem, kopsavilkumiem, dramatizējumiem un darbu krājumiem.

No akcīzes nodokļa atbrīvotos alkoholiskos dzērienus uzskaitīs elektroniski

Turpmāk no akcīzes nodokļa atbrīvotos alkoholiskos dzērienus uzskaitīs elektroniski, paredz iepriekš valdībā atbalstītie grozījumi noteikumos "Kārtība, kādā atsevišķiem alkoholiskajiem dzērieniem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu", informē Finanšu ministrija (FM).

FM noteikumu grozījumus izstrādāja, lai varētu nodrošināt alkoholisko dzērienu, kuriem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu, uzskaiti Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

FM skaidroja, ka līdz šim atļaujas iegādāties alkoholiskos dzērienus, kuriem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu, tiek izsniegtas papīra veidā un piegādātājam ir jāaizpilda alkoholisko dzērienu uzskaites tabula, kas tiek norādīta kā pielikums atļaujai.

"Praksē papīra veida atļaujām pastāv dažādi riski to ļaunprātīgai izmantošanai, kā, piemēram, atļautā iegādes limita pārsniegšana, ko ir grūti savlaicīgi konstatēt vai arī tas tiek konstatēts, veicot kompleksas pārbaudes. Savukārt, izmantojot elektronisku alkoholisko dzērienu piegādes uzskaiti, limitu pārsniegšana nebūs iespējama," skaidroja ministrijā.

FM piebilda, ka, izmantojot elektronisko akcīzes nodokļa atbrīvojumu piešķiršanas sistēmu, tiks samazināts administratīvais slogs komersantiem, jo komersantiem, kas iegādājas alkoholiskos dzērienus, kuriem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumus, nevajadzētu atļauju saņemt papīra veidā.

Savukārt alkoholisko dzērienu, kuriem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu, piegādātāji tiešsaistē reģistrējot konkrēto piegādi, varētu pārliecināties par to, vai konkrētajam komersantam ir tiesības iegādāties konkrētu daudzumu alkoholisko dzērienu.

FM atzina, ka arī no kontroles aspekta tā ir daudz drošāka, precīzāka un stabilāka datu uzkrāšanas un izmantošanas sistēma, kurā dati nepārtraukti tiek aktualizēti - VID tiešsaistes režīmā būs pieejama informācija par veiktajām piegādēm.

Analizējot iespējamos elektroniskās sistēmas izveidošanas variantus, FM secināja, ka visefektīvāk būtu izmantot EDS, kurā ir paredzēts iestrādāt iesniegumus atļauju saņemšanai strukturētā formā, tādējādi nodrošinot atļauju saņemšanas, izsniegšanas un anulēšanas procesu elektroniski, kā arī atļautā alkoholisko dzērienu, kuriem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu, daudzuma uzskaiti vienotā sistēmā.

VID sāks izsniegt licences ārpakalpojuma grāmatvežiem

Ārpakalpojumu grāmatvežiem no šodienas Valsts ieņēmumu dienests (VID) sāks izsniegt licences, un vienlaikus tiks izveidots arī ārpakalpojuma grāmatvežu Publiskais reģistrs, aģentūru LETA informēja Finanšu ministrijā (FM).

Ministrijā uzsvēra, ka licencēšana ļaus nodrošināt minimālo profesionālās kvalifikācijas līmeni, veicināt konkurenci un uzlabot pakalpojumu kvalitāti.

"Licencēšana būs valstiski atzīts mehānisms, kas palīdzēs noskaidrot, kurš no šī pakalpojumu sniedzējiem ir kompetents un uzticams. Vienlaikus jebkura persona varēs tiešsaistē pārliecināties, vai tās izvēlētais pakalpojuma sniedzējs ir saņēmis licenci grāmatvedības ārpakalpojumu sniegšanai," skaidroja FM.

Lai uzņēmums varētu sniegt ārpakalpojuma grāmatvedības pakalpojumus, būs nepieciešama licence, kas tiks izsniegta, ja uzņēmumā būs atbildīgais grāmatvedis, piemēram, valdes loceklis, darbinieks, kuram ir vismaz trīs gadu pieredze grāmatvedības jomā un vismaz ceturtā līmeņa profesionālā kvalifikācija grāmatvedības, ekonomikas, vadības vai finanšu jomā.

Likumā noteiktajā pārejas periodā līdz 2023.gada 1.jūlijam ārpakalpojuma grāmatveži pakalpojumu varēs sniegt bez licences. Vienlaikus pārejas periodā ārpakalpojumu grāmatveži, kuriem nebūs atbilstošas profesionālās kvalifikācijas, varēs pilnveidot izglītību, lai tā atbilstu likumā noteiktajām licencēšanas prasībām.

Personas, kurām ir grāmatveža pieredze, bet nav atbilstošas izglītības, varēs saņemt licenci, kas derīga līdz 2025.gada 1.jūlijam, iesniedzot VID dokumentu par izglītības turpināšanu. Savukārt personas, kuras saņem valsts vecuma pensiju vai kuras ir sasniegušas vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurām līdz pensijas vecuma sasniegšanai atlikuši seši gadi vai mazāk, bet ir uzkrāta atbilstoša grāmatveža pieredze, licenci varēs saņemt piecu gadu periodam, bet ne ilgāk kā līdz 2027.gada 1.jūlijam.

Lai licence būtu spēkā, VID būs jāiesniedz atjaunota civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise. Licenci izsniegs piecu gadu periodam, un pēc tam to varēs pārreģistrēt. Par licences saņemšanu vai tās pārreģistrāciju noteikta valsts nodeva 100 eiro apmērā.

Licenci varēs saņemt Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), kur no 2021.gada 1.jūlija būs pieejama iesnieguma forma.

Visiem internetā iegādāto preču sūtījumiem no valstīm ārpus ES tiks piemērots PVN

No šodienas par visām precēm, ko iedzīvotāji būs iegādājušies tiešsaistes pārdošanas vidē un saņems sūtījumos no valstīm, kas nav Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis, būs jānoformē importa muitas deklarācija un jāsamaksā pievienotās vērtības nodoklis (PVN), aģentūrai LETA pavēstīja Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pārstāvji.

Pašreizējais atbrīvojums no PVN zemas vērtības preču sūtījumiem no 1.jūlija tiks atcelts visās ES dalībvalstīs.

Iepērkoties interneta veikalos vai preču tiešsaistes pārdošanas platformās un saņemot sūtījumus no valstīm ārpus ES, pašlaik iedzīvotājiem ir pienākums atmuitot preces un samaksāt nodokļus, ja preču vērtība sūtījumā pārsniedz 22 eiro. Par precēm, kuru vērtība ir zemāka par 22 eiro, šobrīd nodokļi nav jāmaksā. Savukārt 2021.gada 1.jūlijā visā ES stāsies spēkā izmaiņas regulējumā, kas nosaka, ka atbrīvojums no PVN šādiem sūtījumiem vairs netiks piemērots.

Līdz ar to par visām precēm, ko iedzīvotāji būs iegādājušies ārpus ES un saņems kā e-komercijas sūtījumu, būs jāsamaksā PVN neatkarīgi no preču vērtības. Stājoties spēkā jaunajiem noteikumiem, PVN tiks piemērots visiem sūtījumiem, kuri ES tiks piegādāti 1.jūlijā un vēlāk, neatkarīgi no tā, ka pirkums būs ticis izdarīts iepriekš.

Maksājamo nodokļu summas aprēķināšanai un iekasēšanai valsts budžetā par sūtījumiem ziņas būs jāiesniedz muitai jeb jādeklarē sūtījums muitā. Sūtījuma saņēmējs varēs izvēlēties sev ērtāko preču atmuitošanas veidu - vai nu pats VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā aizpildīt un iesniegt vienkāršoto importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem, vai arī uzticēt šo pienākumu piegādātājam vai citam muitošanas speciālistam, kurš sniedz attiecīgos maksas pakalpojumus.

Tāpat kā līdz šim, arī turpmāk par precēm, kuru vērtība pārsniegs 150 eiro, būs jāmaksā ne vien PVN, bet arī muitas nodoklis. Par akcīzes precēm būs jāmaksā arī akcīzes nodoklis. Ja sūtījumā būs tādas preces, uz kurām attiecas normatīvos noteikti ierobežojumi, piemēram, zāles, kažokādas apģērbi un citas, vienkāršoto deklarāciju iesniegt nevarēs, būs jānoformē standarta importa muitas deklarācija.

Ja trešās valsts tiešsaistes tirgotājs, kurš pārdod preces pircējiem ES, būs reģistrējies jebkuras ES dalībvalsts importa vienas pieturas aģentūras - IOSS portālā ("Import One Stop-Shop"), viņš PVN iekasēs pirkuma veikšanas brīdī un pēc tam nodrošinās tā ieskaitīšanu sūtījuma galamērķa valsts budžetā. Šādā gadījumā maksājamai PVN summai ir skaidri un nepārprotami jābūt norādītai vietnē, kur cilvēki iepērkas, kā arī atspoguļotai pirkuma rēķinā. Ja tirgotājs izmantos IOSS, sūtījumu atmuitošanu veiks piegādātājs - "Latvijas pasts" vai eksprespasts, bet iedzīvotājiem nekādas saskares ar muitas formalitātēm nebūs.

Noteikumi par PVN piemērošanu zemas vērtības sūtījumos saņemtajām precēm neatkarīgi no to vērtības attiecas vienādi uz visām ES valstīm. Šo izmaiņu mērķis ir atjaunot vienlīdzīgus konkurences apstākļus ES tirgotājiem un aizsargāt dalībvalstu nodokļu ieņēmumus, atceļot PVN atbrīvojumu zemas vērtības preču sūtījumu importam un ieviešot PVN noteikumus par importēto preču tālpārdošanu.

No 1.jūlija muitas deklarācijas būs jāiesniedz arī par visiem sūtījumiem - dāvanām, ko fiziskās personas saņems no saviem radiem vai draugiem, kuri dzīvo valstīs, kas nav ES dalībvalstis. Tomēr par dāvanām jeb nekomerciālajiem sūtījumiem, tāpat kā pašlaik, arī turpmāk nodokļi nebūs jāmaksā, ja preču vērtība nepārsniegs 45 eiro.

Papildu informācija par nodokļu piemērošanu un aprēķināšanu, deklarāciju iesniegšanu un citiem jautājumiem pieejama VID tīmekļvietnes sadaļā "Muita/Pasta sūtījumi/Izmaiņas no 2021.gada 1.jūlija".

Pašlaik e-komercijas noteikumi ir tādi, ka pārdevējiem jāreģistrējas kā PVN maksātājiem ikvienā dalībvalstī, kurā viņu apgrozījums pārsniedz noteiktu robežvērtību, kas dažādās dalībvalstīs atšķiras. No 1.jūlija šīs dažādās vērtības aizstās visai ES vienāda robežvērtība - 10 000 eiro. Pārsniedzot to, PVN būs jāmaksā preču piegādes dalībvalstī. Lai atvieglotu darbu šiem uzņēmumiem un radītu apstākļus, kuros ir vienkāršāk pārdot preces uz citu dalībvalsti, tiešsaistē strādājoši tirgotāji tagad varēs reģistrēties elektroniskā portālā, tā sauktajā vienas pieturas aģentūrā, kurā varēs nokārtot visas PVN saistības, kas izriet no pārdošanas ES teritorijā. Šī 10 000 eiro robežvērtība kopš 2019.gada jau attiecas uz tiešsaistē tirgotajiem elektroniskajiem pakalpojumiem.

Eiropas Komisija (EK) apgalvoja, ka uzņēmumiem vairs nebūšot jākārto sarežģītas procedūras citās valstīs, tie varēs reģistrēties paši savā dalībvalstī, turklāt sev saprotamā valodā. Pēc reģistrēšanās tirgotājs tiešsaistē varēs paziņot un samaksāt PVN šajā vienas pieturas aģentūrā par visu ES pārdoto produkciju, ik ceturksni iesniedzot deklarāciju. Vienas pieturas aģentūra parūpēsies par to, lai PVN tiktu nodots attiecīgajai dalībvalstij.

EK norādīja, ka līdzīgā stilā darbosies jaunā importa vienas pieturas aģentūra - ārpussavienības valstu tirgotāji tajā vienkārši varēs reģistrēties kā PVN maksātāji ES teritorijā, un tā nodrošinās, ka dalībvalsts, kurai pienākas PVN, beigās saņem pareizo summu. Patērētājiem šī sistēma nozīmēs krietni lielāku skaidrību: ja iegādāsieties preci no vienas pieturas aģentūrā reģistrēta tirgotāja vai platformas, kas nav no ES, tirgotājam samaksātajā cenā jau vajadzētu būt iekļautam PVN. Līdz ar to muitai vai kurjerpastam pēc sūtījuma ierašanās jūsu valstī vairs nevajadzēs atsevišķi pieprasīt PVN samaksu, jo PVN jau būs samaksāts.

Pēc EK paustā, izmaiņu mērķis esot nodrošināt vienlīdzīgākus konkurences apstākļus visiem uzņēmumiem, vienkāršot e-komercijas pārrobežu darījumus un pircējiem visā Eiropas Savienībā (ES) palīdzēt labāk saprast cenu uzbūvi un veikt savu izvēli kā patērētājiem.

EK norādīja, ka ES PVN sistēma pēdējoreiz tika pārstrādāta 1993.gadā, un pēdējos gados tai nav izdevies neatpalikt no pārrobežu e-komercijas pieauguma, kas ir krietni mainījis ainu mazumtirdzniecības jomā. Jaunā koronavīrusa pandēmija vēl vairāk kāpināja tiešsaistes mazumtirdzniecības apjoma pieauguma tempu un apliecināja, ka vajadzīga reforma, lai PVN par tirdzniecību tiešsaistē tiktu maksāts patērētāja valstī. Jaunie noteikumi arī nodrošina gan pircējiem, gan pārdevējiem vienkāršāku sistēmu.

VAS "Latvijas pasts", stājoties spēkā jaunajam regulējumam, prognozē atmuitojamo sūtījumu skaita būtisku pieaugumu, kāpumam pārsniedzot 100 reižu, pirmdien žurnālistiem pauda "Latvijas pasta" valdes priekšsēdētājs Mārcis Vilcāns.

Viņš norādīja, ka "Latvijas pastā" atmuitojamo sūtījumu skaits pērn visa gada laikā bija 61 633, bet šogad laika periodā no janvāra līdz maijam saistībā ar breksitu atmuitojamo sūtījumu skaits pieauga divas reizes salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu, tomēr, stājoties spēkā izmaiņām ES regulējumā, šādu sūtījumu skaits vēl vairāk palielināsies.

Vilcāns prognozēja, ka līdz ar izmaiņām regulējumā atmuitojamo sūtījumu skaits varētu pieaugt par 25 000 līdz 30 000 sūtījumu dienā, 95% no kopējā atmuitojamo sūtījumu skaita veidojot "paciņām" no Ķīnas.

Tāpat kompānijā norādīja, ka pieprasījums pieaudzis pēc "Latvijas pasta" muitas brokeru pakalpojumiem - pērn pieprasīts vidēji 391 pakalpojums mēnesī, kamēr šā gada pirmajā pusē - 700 pakalpojumu mēnesī.

"Latvijas pasts" radījis arī jaunu lietotni "Atmuito.pasts.lv", kurā par noteiktu maksu, kas nepārsniegs eiro un kas būs atkarīga no katra sūtījuma norādīto datu detalizācijas, ļaus atmuitot sūtījumus no trešajām valstīm.

Pasts lietotnes izveidē un ieviestajās datu apmaiņas funkcijās, kuru nodrošināšana nepieciešama lietotnes darbībai, ieguldījis 290 000 eiro.

Lietotnē sūtījumus būs iespējams atmuitot, sākumā saņemot īsziņā vai drukātā formā aicinājumu par muitojamo sūtījumu, kurā ietverta individuāla saite uz lietotni. Saite būs unikāla un atbilstoša konkrētā sūtījuma deklarēšanai "Latvijas pasta" lietotnē. Pēc tam būs jāveic datu apstiprināšana un jāveic maksājums.