Pareiza Covid-19 pacientu un kontaktpersonu rīcība ir izšķiroši svarīga, lai nepieļautu infekcijas turpmāku izplatīšanos un samazinātu tuvinieku, kolektīvu locekļu un citu cilvēku inficēšanās risku. Portāls "Apollo.lv" apkopoja informāciju par to, kam ir jāievēro mājas karantīna.

Ārkārtējās situācijas laikā mājas karantīnu piemēro arī kontaktpersonai, kurai nav Covid-19 infekcijas simptomu un ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

SPKC aicina ikvienu personu, kurai ir konstatēta Covid-19 infekcija vai noteikts Covid-19 pacienta kontaktpersonas statuss stingri ievērot Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" noteiktās attiecīgi izolācijas vai mājas karantīnas režīma prasības.

Ministru kabineta 2021. gada 9.oktobra rīkojumā 720 3. punktā ir minēts, ka Ministru kabineta noteikumos Nr. 662 194.punkts ārkārtējās situācijas laikā netiek piemērots.

Kontaktpersona – cilvēks, kurš ir bijis tiešā vai netiešā kontaktā ar infekciozu personu vai uzturējies epidēmijas perēklī un kuram ir bijusi iespēja inficēties. Covid-19 gadījumā tā ir persona, kurai bijis augsta inficēšanās riska kontakts ar personu, kurai konstatēta SARS-CoV-2 vīrusa (Covid-19 izraisītāja) klātbūtne.

Kritēriji kontaktpersonas statusa noteikšanai

Kontaktpersonas statuss tiek noteikts personai, kurai ir bijis viens vai vairāki no šādiem augsta inficēšanās riska kontaktiem:

 • Tiešs kontakts ar personu, kurai laboratoriski apstiprināta Covid-19 infekcija, divu metru attālumā ilgāk par 15 minūtēm 24 stundu laikā (t. sk. atkārtoti kontakti, kas kopā (summāri) ilgst vairāk par 15 minūtēm).
 • Fizisks kontakts ar personu, kurai laboratoriski apstiprināta Covid-19 infekcija (piemēram, rokasspiediens).
 • Tieša saskare ar personas, kurai laboratoriski apstiprināta Covid-19 infekcija, izdalījumiem (piemēram, personai klepojot).
 • Atrašanās slēgtā vidē (piemēram, mājsaimniecībā, klasē, sanāksmju zāle, slimnīcas uzgaidāmā telpā, kabinetā u.tml.) vai braukšana kopā ar personu, kurai laboratoriski apstiprināta Covid-19 infekcija, ilgāk par 15 minūtēm vienā transportlīdzeklī.
 • Kontakts ar personu, divas dienas pirms viņa saslimšanas (vai divas dienas pirms pozitīva Covid-19 testa veikšanas).

Kontaktpersonas nosaka epidemiologs, ģimenes ārsts, darba kolektīva, izglītības iestādes vai cita kolektīva atbildīgā persona.

Kontaktpersonas pienākumi

 • Kontaktpersona pakļauta mājas karantīnai un medicīniskajai novērošanai.
  • Kontaktpersonai pēc pēdējā kontakta ar personu, kurai laboratoriski apstiprināta Covid-19 infekcija, nosaka 14 dienas ilgu mājas karantīnu, kuras laikā persona:
  • Uzturas dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā un ir pieejama saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām.
  • Nepakļauj inficēšanās riskam citas personas, neveido tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem (neuzņem viesus, nedodas privātās vizītēs, uz darbu, sabiedriskām un publiskām vietām un telpām, kur uzturas daudz cilvēku).
  • Nav tiesīga saņemt un izmantot testēšanas sertifikātu līdz mājas karantīnas pārtraukšanai.
  • Ievēro SPKC ieteikumus (skat. tālāk) un ārsta norādījumus.
 • Kontaktpersona var atstāt uzturēšanās vietu, lietojot sejas masku, lai dotos uz savu mītnes zemi vai mainītu uzturēšanās vietu, par to attiecīgi informējot Veselības inspekciju.
 • Kontaktpersonas primāro medicīnisko pārbaudi, laboratorisko pārbaudi un medicīnisko novērošanu dzīvesvietā organizē kontaktpersonas ģimenes ārsts. Ģimenes ārsts paziņojumu par kontaktpersonas statusa piešķiršanu saņem E-veselības portālā vai pats nosaka kontaktpersonas statusu, pamatojoties uz informāciju par personām, ar ko kopā dzīvo inficētā persona.
 • Mājas karantīnu piemēro arī kontaktpersonai, kurai nav Covid-19 infekcijas simptomu un ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Ja ziņu par to, ka esat bijis kontaktā ar Covid-19 inficētu personu, saņemiet ātrāk no kāda cita (piem., pašas Covid-19 inficētās personas), esiet atbildīgs - palieciet mājās!

Mājas karantīnas pārtraukšanas nosacījumi

Mājas karantīnu pārtrauc:

 • Četrpadsmitajā dienā ar ārsta atļauju.
 • Pēc Covid-19 testa, kas veikts ne agrāk kā desmitajā dienā pēc pēdējā kontakta datuma ar personu, kurai laboratoriski apstiprināta Covid-19 infekcija, ja testa rezultāts ir negatīvs.
 • Ja ar Covid-19 inficēta persona un kontaktpersonas stingras izolācijas laikā atrodas vienā mājsaimniecībā, tad ar ārsta atļauju:
 • Četrpadsmitajā dienā no dienas, kad ar Covid-19 inficētai personai tika pārtraukta izolācija.
 • Pēc Covid-19 testa, kas veikts ne agrāk kā desmitajā dienā pēc dienas, kad ar Covid-19 inficētai personai tika pārtraukta izolācija, ja testa rezultāts ir negatīvs.

Izmeklējumu SARS-CoV-2 ribonukleīnskābes (RNS) noteikšanai ar polimerāzes ķēdes reakcijas (PĶR) metodi (izmeklējot nazofarengiālo iztriepi vai siekalas) laboratorijās iespējams veikt tikai ar iepriekšēju pierakstu, līdz ar to svarīgi pierakstu veikt laikus.

Izglītojamajam mājas karantīnu noslēdz pēc Covid-19 testa, kas veikts ne agrāk kā septītajā dienā pēc pēdējā kontakta datuma ar personu, kurai laboratoriski apstiprināta Covid-19 infekcija, ja testa rezultāts ir negatīvs.

4

Ja ar Covid-19 inficēta persona un izglītojamais kā kontaktpersona stingras izolācijas laikā atrodas vienā mājsaimniecībā, tad pēc Covid-19 testa, kas veikts ne agrāk kā septītajā dienā pēc dienas, kad ar Covid-19 inficētai personai tika pārtraukta izolācija, ja testa rezultāts ir negatīvs.

Izglītojamie kā kontaktpersonas veic individuālo Covid-19 testu SARS-CoV-2 ribonukleīnskābes (RNS) noteikšanai ar polimerāzes ķēdes reakcijas (PĶR) metodi (nazofarengiālā iztriepe vai siekalu paraugs).

Ja izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvim izsniegta darba nespējas lapa uz izglītojamā mājas karantīnas laiku, to noslēdz ģimenes ārsts, saņemot izglītojamā negatīvu testēšanas rezultātu.

Ieteikumi kontaktpersonai mājas karantīnas (medicīniskās novērošanas) laikā

 • Visā medicīniskās novērošanas laikā kontaktpersonai jāsadarbojas un jābūt pieejamai saziņai (sazvanāmai) ar ģimenes ārstu.
 • Sekot savam veselības stāvoklim, mērīt ķermeņa temperatūru 2 reizes dienā – no rīta un vakarā, un sekot vai neparādās tādas elpceļu infekcijas slimības pazīmes kā paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana un citi.
 • Palikt mājās, nedoties uz darbu, izglītības iestādēm, neapmeklēt sabiedriskas vietas un nelietot sabiedrisko transportu.
 • Ar ārstniecības iestādēm sazināties telefoniski un, ārstēties mājās, ja veselības stāvoklis to pieļauj.
 • Klepojot un šķaudot, nosegt muti un degunu ar vienreizlietojamo salveti, kuru pēc lietošanas izmest atkritumu tvertnē, un pēc tam nomazgāt rokas; ja nav vienreiz lietojamās salvetes vai kabatlakatiņa, klepot vai šķaudīt iekšējā elkoņa locītavas virsmā (piedurknē), bet nedarīt to plaukstā.
 • Bieži un rūpīgi (vismaz 20-40 sekundes) mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, t. sk. pēc klepošanas, šķaudīšanas vai deguna izšņaukšanas, pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma u.tml. vai lietot spirtu saturošu roku dezinfekcijas līdzekli. Detalizētu informāciju par roku mazgāšanu skatīt šeit.
 • Lietot individuālos higiēnas priekšmetus un traukus.
 • Visiem ģimenes locekļiem vai personām, kuras atrodas tuvā kontaktā, bieži un rūpīgi jāmazgā rokas, jāievēro elpošanas higiēna.
 • Maksimāli samazināt kontaktus ar citiem cilvēkiem, īpaši tiem, kuriem Covid-19 infekcija var radīt smagas komplikācijas – gados veciem cilvēkiem un cilvēkiem ar hroniskām plaušu, sirds asinsvadu saslimšanām, cukura diabētu, onkoloģiskām saslimšanām un hronisko infekciju pacientiem.
 • Ieverot vismaz divu metru distanci no citiem cilvēkiem, ja nepieciešams, izmantot sejas masku, lai nosegtu muti un degunu u.tml.
 • Veikt telpu un virsmu mitro uzkopšanu un dezinfekciju, izmantojot sadzīvē lietojamos dezinfekcijas līdzekļus.
 • Regulāri vedināt telpas.
 • Vislielākais inficēšanās risks ar Covid-19 ir, ja inficētai personai parādās elpceļu simptomi – klepus, iesnas un citi. Jaunais koronavīruss (SARS-Cov-2) spēj izdzīvot ārējā vidē uz priekšmetu virsmām no dažām stundām līdz dažām dienām.