Harisonam Fordam piektajā Indianas Džonsa filmā varētu vairs nebūt galvenā loma

FOTO: publicitātes foto

Amerik??u režisors un producents Džordžs L?kass atkl?jis dažas savas idejas par n?kamo — piekto — filmu par arheologa un piedz?vojumu mekl?t?ja Indianas Džonsa d?k?m, un viens no jaunumiem ir t?ds, ka n?kamaj? film? titullomas atveidot?jam Harisonam Fordam var?tu b?t maz?ka loma.

«Indianas Džonsa» filmu producents past?st?ja, ka v?las, lai n?kam?s filmas centr?lais t?ls b?tu jaun? aktiera Šaijas Labafa atveidotais Mats Viljamss no cikla ceturt?s da?as «Indiana Jones And The Kingdom Of The Skull» («Indiana Džonss un Krist?la galvaskausa karaliste»).

«Es to v?l neesmu pateicis pat St?venam [Sp?lbergam] un Harisonam [Fordam]. Ta?u man ir doma par n?kam?s filmas galveno varoni patais?t Šaiju, bet Harisons var?tu atgriezties taj? t?d? lom?, k? Šons Konerijs trešaj? da?? («Indiana Džonss un p?d?jais krusta g?jiens»). Es dom?ju, ka tas var?tu ?oti labi izdoties,» vi?š sac?ja intervij? izklaides telekan?la «E!» interneta vietnei «E!Online».

Tom?r 65 gadus vecais Fords uzst?j, ka pagaid?m v?l nedom? likt pie malas savu slaveno p?tagu, sac?dams: «Kam?r vien vi?i man neteiks ko citu, es turpin?šu b?t Indiana Džonss.»

«Indiana Jones And The Kingdom Of The Crystal Skull» pirmizr?di piedz?voja 61. Kannu kinofestiv?l?, bet no 23. maija t? b?s skat?ma ar? uz Latvijas kinote?tru ekr?niem.

Uz augšu