Pirms neilga laika kāda latviete, kura pret Covid-19 vakcinējās ASV, paziņoja, ka Latvijā nevar iegūt vakcinācijas digitālo sertifikātu, jo nav vakcinējusies Eiropā. Uz jautājumu, kā notiek sertifikāta izveide, ja vakcinācija veikta ārpus Eiropas valstīm, atbildēja Nacionālais veselības dienests (NVD).

Ārzemēs dzīvojošā latviete stāsta par grūtībām iegūt digitālo sertifikātu Latvijā

Meksikā dzīvojošā latviete Zane pandēmijas laikā devās uz Amerikas Savienotajām Valstīm vakcinēties pret Covid-19. Saņēmusi "Moderna" vakcīnu, latviete nopriecājās, ka tagad varēs aizlidot atvaļinājumā uz dzimto Latviju un baudīt vakcinētas personas atvieglojumus, taču viņa atdūrās pret Latvijas likumdošanu, 16. jūlijā vēstīja raidījums "Bez tabu".

"Es atlidoju uz Latviju, un izrādās, ka manas vakcīnas nekam neder, jo Latvijā vajag digitālo sertifikātu, un es tādu nevaru dabūt, jo neesmu vakcinējusies Eiropā," saka Zane.

Pēc pilna vakcinācijas kursa Amerikas Savienotajās Valstīs Zanei izsniegta balta papīra kartīte, uz kuras norādīta informācija par personu, vakcinācijas fakts un informācija par saņemto vakcīnu. Šis dokuments ir tikai vienā eksemplārā, kvadrātkods (QR) netika piešķirts.

Katrā valstī vakcinācijas faktu atzīstot dažādi, bet Nacionālā veselības dienesta (NVD) rīcībā ir informācija no vēstniecībām ar paraugiem, kādus dokumentus izsniedz konkrētajā valstī pēc vakcinācijas.

Dienests iesniegumu izskata mēneša laikā, tomēr pastāv varbūtība, ka pie digitālā sertifikāta var tikt arī ātrāk, ja laikus iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.

NVD skaidro, kā izveidot digitālo sertifikātu, ja vakcinācija veikta ārpus Eiropas valstīm

Ārpus Eiropas valstīm veiktas vakcinācijas pret Covid-19 fakta reģistrāciju Latvijas Republikā veselības aprūpes sistēmā "E-veselība" veic, ja personai ir tiesības uz valsts apmaksātu Covid-19 vakcināciju Latvijā. Ja persona ir saņēmusi darbspējīgu digitālo sertifikātu citā Eiropas valstī, tad vakcinācijas fakta reģistrāciju e-veselībā nav nepieciešams veikt.

Šobrīd datus par personām veiktiem Covid-19 vakcinācijas faktiem sistēmā "E-veselība" var ievadīt par Eiropas Zāļu aģentūras (EZA jeb EMA - European Medicines Agency) reģistrētām Covid-19 vakcīnām:

 • "Vaxzevria" (Covid-19 vakcīna "AstraZeneca").
 • Covid-19 vakcīna "Moderna".
 • Covid-19 vakcīna "Janssen".
 • "Pfizer-BioNTech ražoto vakcīnu "Comirnaty".

Datu ievade E-veselības sistēmā nodrošina iedzīvotājam iespēju autentificēties tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem un izveidot savu digitālo Covid-19 sertifikātu.

Personas, kam apmaksā Covid-19 vakcinācijas pakalpojumu

 • Latvijas pilsonis.
 • Latvijas nepilsonis.
 • Ārzemnieks, kuram ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā.
 • Bezvalstnieks, kuram bezvalstnieka statuss piešķirts Latvijas Republikā.
 • Bēglis vai persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss.
 • Aizturētais.
 • Patvēruma meklētājs.
 • Persona, kura ir apdrošināta veselības apdrošināšanai saskaņā ar likumu ”Par valsts sociālo apdrošināšanu” - piemēram, neatkarīgi no uzturēšanās veida (dokumenta) Latvijas Republikā darba ņēmēji, par kuriem sociālās apdrošināšanas iemaksas jāveic vispārējā režīmā, pašnodarbinātie, kuru ienākumi sasniedz Ministru kabineta noteikto obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru.
 • Persona, kura uzrāda NVD lēmumu, ar kuru ir konstatētas personas tiesības pilnā apmērā saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus Latvijā.
 • Persona, kura citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Šveicē (turpmāk – ES dalībvalstis) ir saņēmusi S1 veidlapu un reģistrējusi to NVD.
 • Eiropas Savienības iestāžu, struktūru un aģentūru ierēdnis vai darbinieks un to apgādībā esošas personas, kuras ietilpst Kopīgajā veselības apdrošināšanas shēmā (BEREC biroja darbinieki).
 • Personām, kurām ir piešķirta termiņuzturēšanās atļauja Latvijā.
 • Latvijā studējošiem pilna laika ārvalstu studentiem.
 • Latvijā akreditētiem un rezidējošiem ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību, starptautisko organizāciju un to pārstāvniecību darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem.

Iesniegums

Iesniegumu ar tam pievienotu vakcinācijas veikšanas fakta apliecinājuma oriģinālu Nacionālam veselības dienestam var iesniegt:

 • Pa pastu – nosūtot iesniegumu NVD pa pastu. Adrese: Cēsu iela 31/k3, Rīga, LV-1012.
 • Ievietojot dokumentus pie NVD ieejas izvietotajā pastkastē – NVD Klientu apkalpošanas centrā Rīgā vai kādā no NVD teritoriālām nodaļām (Kuldīgā, Smiltenē, Daugavpilī vai Jelgavā).

Gadījumā, ja vakcinācijas apliecinājumā ir norādīts Latvijā nolasāms QR kods:

 • Elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu nvd@vmnvd.gov.lv.
 • Portālā www.latvija.lv – izmantojot portāla piedāvāto e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei".

Jāņem vērā, ka:

 • NVD jāiesniedz vakcinācijas fakta apliecinājuma oriģināls. Pēc iesnieguma izskatīšanas NVD to nosūtīs atpakaļ iesniedzējam.
 • Iesniegums tiks izskatīts viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.

Persona var iesniegt:

 • Starptautisko vakcinācijas vai profilakses apliecību, kuras formu noteikusi un pastiprinājusi PVO Starptautiskajos veselības aizsardzības noteikumos un Latvijas Republikas Ministru kabinets 2007. gadā tos ir ratificējis. Šo noteikumu 36. pants attiecas uz vakcināciju un citu profilaksi ceļotājiem un paredz izsniegt vakcinācijas vai profilakses apliecību.
 • Cits dokuments (piemēram, ārstniecības iestādes izsniegts sertifikāts vai apliecinājums), kurā ir ietverts personas vārds, uzvārds, personas identifikators, saņemtās vakcīnas nosaukums un sērijas numurs, vakcinācijas datums un saņemtās potes kārtas numurs un skaits, kā arī dokumenta izsniegšanas datums un tā izsniedzējas iestādes/uzņēmuma nosaukums un izsniedzēja vārds, uzvārds. Citu valstu apliecinājumu paraugi ir pieejami šeit.

Dokumentu uzticamība

 • Starptautiskā vakcinācijas vai profilakses apliecība ir drošs un uzticams dokuments, kam nav nepieciešams papildu apliecinājums.
 • Dokuments, kas izsniegts Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, Šveices Konfederācijā vai Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē (izņemot tās aizjūras teritorijas), ir uzticams bez papildu apliecinājumiem (legalizācija vai apostille).
 • Dokumentam, kas izsniegts kādā no trešajām valstīm, jābūt saprotamam un jāsatur visa nepieciešamā informācija par vakcinācijas veikšanu, tam būtu jāatbilst kādam no šeit norādītajiem paraugiem.

Ārpus Eiropas valstīm izsniegts dokuments var būt arī apliecināts šādā kārtībā un tad tas ir uzticams un drošs:

 • Ja tas ir izdots valstī, kas ir Hāgas konvencijas "Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu" dalībvalsts, tā īstumu var apliecināt attiecīgās ārvalsts, kura izdevusi dokumentu, kompetentā iestāde ar apostille (starptautisks apliecinājums, kas apstiprina personas, kas parakstījusi oficiālu dokumentu, paraksta īstumu un tiesībspēju, kā arī zīmoga vai spiedoga īstumu). Ar apostille apliecināts dokuments ir derīgs iesniegšanai Latvijas iestādēs bez citas papildus apstiprināšanas.
 • Ja tas ir izdots valstī, kas nav Hāgas konvencijas "Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu" dalībvalsts, tad to var legalizēt attiecīgās valsts, kurā dokuments izsniegts kompetentajā iestādē (ārvalsts Ārlietu ministrijā, diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā) un pēc tam to nepieciešams legalizēt Latvijas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā vai Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā attiecīgajā ārvalstī.